Oct 25, 2016

รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ メーファールアン大学シリポーン・ワッチャワンク学部長一行 ご来訪

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการบริหารงานของศูนย์ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การบริหารจัดการห้องสมุด การบริหารงานหลักสูตรฯ ตลอดจนมีการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในอนาคต

2016年10月24日 メーファールアン大学ソーシャルイノベーション学部シリポーン・ワッチャワンク学部長一行が日本研究センターをご来訪されました。サランヤー・コンジット センター長、西田昌之副センター長がお迎えし、センター運営、図書館運営等をご説明し、学術・教育分野における今後の協力について話し合いを行いました。


การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ในชั้นเรียนกระบวนวิชามองญี่ปุ่นยุคใหม่ผ่านหนังสือพิมพ์/『新聞の中の現代日本』授業内ポスタープレゼンテーション練習を実施

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ได้มีการนำเสนองานรูปแบบโปสเตอร์ในชั้นเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ในกระบวนวิชา "มองญี่ปุ่นยุคใหม่ผ่านหนังสือพิมพ์" ซึ่งรับผิดชอบโดย อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนยญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับข่าวที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ พร้อมกับการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่อยอดแล้วจึงนำมาทดลองนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์

2016年10月23日(日)13:00-サランヤー・コンジット所長の『新聞の中の現代日本』の修士課程の授業で、ポスター発表練習を実施しました。

それぞれの学生がクラス内で調べた日本の新聞記事について、さらに調査を加えてポスターにし、発表の訓練を行いました。

Oct 22, 2016

ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนา ครั้งที่ 5/ 第5回日本セミナー開催のお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより講演会のご案内


“การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
พร้อมการเสวนาพิเศษในหัวข้อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 5
ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.15 – 16.00 น. 
ณ ห้องเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

第5回日本セミナー「在タイ日系企業の現在」、および在タイ日系企業講演・ご紹介
2016年11月12日(土)、13:15-16:00
チェンマイラチャパット大学経営科学学部5階ウアンアイレート・ホール(ห้องเอื้องไอยเรศ)
主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、
チェンマイラーチャパット大学

โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) คุณสาธิต นิ่มสุวรรณสิน จากบริษัทSumitomo Corporation Thailand Ltd.
(2) คุณอัครพล  เค้าอุทัย จากบริษัท Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd.
(3) ดร.พีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์ จากบริษัท Dentsu (Thailand) Ltd.

本セミナーでは、タイにおける日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えし、講演を通して、将来、日系企業で求職をする準備を調えられるようにすることを目的としています。今回、以下の日系企業三社の代表を講演者にお呼びしております。

(1) サーティット・ニムスワンシン氏 Sumitomo Corporation Thailand Ltd.
(2) アッカラポン・カウウタイ氏 Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd.
(3) ピーラユット・パットトンヤーナン博士 Dentsu (Thailand) Ltd.เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า   
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284 

 参加費無料!!  参加ご希望の方は以下、
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。

Oct 18, 2016

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ 

"Transforming Modern Japanese Fine Arts: Ceramics and Prints"
"การเปลี่ยนแปรของศิลปะญี่ปุ่นสมัยปัจจุบัน : งานเซรามิกและภาพพิมพ์"
"変容する日本近現代美術: 陶芸と版画"

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年10月30日 (日) 9:00 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階

―――

การออกแบบเพื่อการมี "ชีวิตที่สวยงาม"
การถ่ายทอดศิลปะงานเซรามิกของญี่ปุ่น


อาจารย์ Naohiro USUI
Lecturer, Concentration in Textiles, Ceramics and Glass, 
Department of Design and Crafts, Joshibi University of Art and Design
อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

―――

เซรามิกศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส :
การเข้าสู่ญี่ปุ่นของศิลปะที่สามารถชื่นชมร่วมกันกับผู้บกพร่องทางกาย

Ms. Chiaki FUKITA
ศิลปินเซรามิก
Master of Fine Arts, University of Arts, Tama, Tokyo Japan

―――

"วัดต้นเกว๋นกับฮิโระชิเงะ: ความคล้ายเหมือนในงานศิลปะและวัฒนธรรม 
ระหว่าง ลานนาไทยกับญี่ปุ่น ผ่านมุมมองของศิลปินภาพพิมพ์ไม้"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

―――

講義1:「『おいしい生活』をデザインする:日本の陶芸の海外技術移転」

碓井 直弘
女子美術大学非常勤講師
 元タイチェンマイ大学芸術学部客員教授

―――

講義2:「五感で感じる陶芸:障がい者と楽しむアートを英国から日本に」

吹田 千明
陶芸家
多摩美術大学/修士

―――

講義3:「トンクウエン寺と広重:木版画家から見たラーンナータイと日本の芸術文化の近似性」

トンチャイ・ユカンタポーンポン  
チェンマイ大学芸術学部版画学学科助教授

―――
 
บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ผู้แปลความภาษาไทย : 
อาจารย์ Yumiko SHIMA
(อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม 
(ล่ามอาชีพ)

タイ語通訳:志摩由美子
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科講師)

シリナパーペン・ブアンプーム
(企業通訳)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。
申込期限:2016年10月26日まで

Oct 17, 2016

แนะนำหนังสือและงานวิจัย / 研究および図書紹介

เมื่อเดือน กันยายน 2559 "เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9:ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด" (ISBN978-616-91865-6-4) โดยสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

・ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ หัวข้อ (2559)" เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy's love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย โดยศึกษาจากงานเขียนแนวแฟนฟิคชั่น(Fan Fiction)เกี่ยวกับไอดอลในสังกัดจอห์นนี่ส์แฟมมิลี่ "pp.115-137.

2016年9月、タイ国日本研究協会(JSAT)の『第9回タイ全国日本研究学術会議発表論集――日本学:権利と自由の統制(非統制?)』 (ISBN978-616-91865-6-4) にチェンマイ大学日本研究修士課程学生の論稿が掲載されました。

・チョーラダー・チアムウィチャック(2559) 「Liberty and Condition of the Imagination on 'Boy's Love' among Thai Female Fan Club of Johnny's Family: Case Study of Fanfiction on Johnny's Family's Idols」(タイ語)pp.115-137.


การบรรยายหัวข้อ "การเมืองและการทูตญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2" โดย Mr. Hisao Horikoshi รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ / 堀越久男主席領事講義「戦後日本政治史・外交史」

เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 8 ตุลาคม 2559 Mr. Hisao Horikoshi รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ "การทูตญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2" และ "การเมืองญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา กระบวนววิชา "เศรษฐศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น" ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการบรรยายครั้งนี้ท่านรองกงสุลใหญ่ Horikoshi ได้นำความรู้จากประสบการณ์ตรงที่เคยทำงานในสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และการทำงานวิจัยในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษามาบรรยายเกี่ยวกับการเมืองและการทูตญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

2016年10月1日、8日にチェンマイ大学人文日本研究センター教室の『日本の政治経済』の授業において、在チェンマイ日本国領事館の堀越久男主席領事が「戦後日本政治史」「戦後日本外交史」の講義を行いました。

領事館での経験と日本研究センターでの修士課程の研究の成果を生かし、戦後の日本の政治・外交の歩みをわかりやすく解説いただきました。

Oct 11, 2016

ผศ. Mikiko Ohno จาก Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Kyoto เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 京都大学東南アジア研究センター大野美紀子助教のご来訪

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผศ. Mikiko Ohno,ผู้อำนวยการสำนักห้องสมุด, Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Kyoto ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการพูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือในโครงการการวิจัย และการจัดการระบบห้องสมุด

2016年10月11日午後1時に京都大学東南アジア研究所図書室室長大野美紀子助教が、本学日本研究センターをご来訪し、図書館管理技術や共同研究プロジェクトに関して話し合いました。ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ 
"การพัฒนาเทคนิคการวาดและการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคมังงะ"

"日本マンガの表現技法の展開と消費の変容"

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年10月30日 (日) 13.00 - 16.00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : รศ.ดร. Senshu YOSHII
National Institute of Technology, Miyakonojo College, ญี่ปุ่น

  講演者 :吉井 千周 准教授
都城都城工業高等専門学校
 บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
(หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:サランヤー・コンジット
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長)

ผู้แปลความภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ 
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科講師)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
  
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。
申込期限:2016年10月26日まで

Oct 10, 2016

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Japanese Society in Film/ 映画から見る日本社会『おにいちゃんのハナビ』上映会&セミナー開催のお知らせ


เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film
เรื่อง "ดอกไม้ไฟ...ของพี่ชาย (Onii-chan No Hanabi)"

 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターと日本語学科と国際交流基金バンコク文化センターと共催して、

「映画から見る日本社会:『おにいちゃんのハナビ』上映会&セミナー」

を開催します。

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน
[ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดงาน]

ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระยะเวลาฉาย 13.15 - 15.15 น. (2ชั่วโมง)
สัมมนา:15.30-16.00 น. 

ภาษา : เสียงซาวน์แทร็กภาษาญี่ปุ่น บรรยายไทย (สัมมนาเป็นภาษาไทย)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
จำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 80 ท่านเท่านั้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า  
ที่ศูนย์ฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-943284   
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559


日時:2016年11月7日(月)13:00-16:00
11月17日(木)
[日程変更]

場所:チェンマイ大学人文学部日本研究センター新教室 

上映時間:13:15-15:15 (2時間)
学生セミナー:15:30-16:00

言語:日本語・タイ語サブタイトル 
(セミナー使用言語:タイ語)

参加費無料!!  
参加人数 :80人まで
参加ご希望の方は10月31日までに
日本研究センター 053-943284 までご連絡ください。


【ประชาสัมพันธ์】การอบรมเกี่ยวกับคัมบุน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / おしらせ『漢文ワークショップ』 於チュラーロンコーン大学文学部


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
คณาอาจารย์ นักวิจัยนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ คัมบุน ( งานเขียนภาษาจีนโบราณที่เขียนโดยคนจีนหรือคนญี่ปุ่น อาจเป็นวรรณกรรม เอกสารราชการ เอกสารประวัติศาสตร์ เอกสารทางด้านศาสนาพุทธ เป็นต้น) 
ซึ่งจัดเป็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับญี่ปุ่นศึกษา   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

สถานที่ :
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより、
バンコク・チュラーロンコーン大学文学部で行われる
『漢文ワークショップ』についてご案内いたします。
漢文を読むことは日本研究の重要な技術ですので、興味のある学生・先生
は受講をお勧めいたします。วิทยากร :
Prof. Mizue Iso 
Nishogakusha University 
และศ.ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เฉพาะช่วงเช้าวันเสาร์ที่12)  

講演者:
磯水絵 教授(二松学舎大学)
シリモンポーン・スリヤウォンパイサーン教授(チュラロンコーン大学) (12日のみ)

วันเวลา : 
ระยะที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 และวันอาทิตย์ที่13 พฤศจิกายน  2559 เวลา 9.30 - 15.00น.
เนื้อหาเกี่ยวกับ : การแนะนำคัมบุนเบื้องต้น ฝึกอ่านงานคัมบุน

ระยะที่ 2 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 16.00น.
เนื้อหาเกี่ยวกับ : การแนะนำและฝึกอ่านงานคัมบุนที่สำคัญที่เขียนโดยคนญี่ปุ่น

*โดยท่านสามารถเลือกสมัครเฉพาะระยะใดระยะหนึ่งหรือทั้งสองก็ได้*

日時 : 
第1回  2016年11月12日(土)および13日(日) 9:30 - 15:00
内容:漢文入門・講読演習

第2回 2016年11月14日(月) 9:30 - 16:00
内容:日本人に特徴的な漢文書き方を中心に漢文教授・講読演習

*日時は2回とも受講しても、ひとつだけ受講してもかまいません*

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N2 ขึ้นไป สามารถฟังการบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่มีล่าม
2. ผู้ที่จะสมัครเฉพาะระยะที่ 2 ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคัมบุน

ผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปของแต่ละระยะ จะได้รับใบรับรองการเข้ารับการอบรมของระยะนั้น

参加要件
1.N2以上もしくは同等の日本語のスキルがあり、授業の日本語を通訳なしで理解できること。
2.第2回のみ受講するものは漢文の素養があること。

受講者は80%の時間受講することで、受講証明書が得られます。


ผู้สนับสนุน : เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัย Nishogakusha ประเทศญี่ปุ่น

協力:国際交流基金バンコク日本文化センター・二松学舎大学

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัคร ได้ที่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล 
โทร. 0851615404 หรือ sirimonpornnoh@gmail.com

詳細問合せ・応募は以下まで。
シリモンポーン・スリヤウォンパイサーン教授
 電話 0851615404 Email: sirimonpornnoh@gmail.com