Sep 10, 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ญี่ปุ่นศึกษา 2 หัวข้อต่อไปนี้ 

(1) วรรณกรรมไทยในภาษาญี่ปุ่น


(2) Abenomics, in Relation to The Great East Japan Earthquake


สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ โปรดแจ้งความประสงค์ มายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ทาง      (1) โทรศัพท์ 053-943284 (2) อีเมล : cmujapancenter@gmail.com ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 
เพื่อการจัดเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป