Jun 29, 2011

7月12日(火)座談会のお知らせ


Jun 27, 2011

แนะนำหนังสือใหม่!! 書籍の寄贈

หนังสือใหม่ดังรายการต่อไปนี้มีให้บริการแล้ว ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
มอบโดย : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


国際交流基金バンコク日本文化センターから書籍を寄贈していただきました。
マンガから雑誌、小説、学術書といろいろな本が加わりましたので、センターへお越しください。

Jun 21, 2011

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
จัดโครงการบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น"
โดยวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-943284

Jun 10, 2011

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อตีพิมพ์ลง JSN Journal

ด้วยเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น
ได้มีมติที่จะจัดทำวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
ในประเทศไทย (JSN Journal) ขึ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ทำงานวิชาการเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาและผู้สนใจ
เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในสาขาภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (JSN Journal)
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบทความฯนี้ แก่หน่วยงานของท่าน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะนำเสนอบทความ สามารถส่งบทความทางไปรษณีย์ จำนวน 3 ชุด มาที่
สำนักงานเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย กองบรรณาธิการ JSN Journal ชั้น 3
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.japanwatch.org/thai/jsn.php

Jun 6, 2011

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2555

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวไทย ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2555 ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต่อไปนี้ คลิ๊ก


ช่องทางการรับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ที่อยู่ : อาคารแอร์พอร์ทบิสิเนสพาร์ค 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-203367 ต่อ 190 หรือ 104

2. สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ที่อยู่ : 177 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2078504 , 02-6963004

3. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่น http:/www.th.emb-japan.go.jp

กำหนดการรับสมัคร
 - สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2554 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 น.
 - ส่งทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องถึงภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2554

สถานที่รับสมัคร : สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

แนะนำ DVD ภาพยนตร์และอนิเมชั่น!! DVDの追加購入のお知らせ

DVD ภาพยนตร์และอนิเมชั่นใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2554 มีให้บริการแล้ว ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
日本映画とアニメーションを14本追加購入しました。日本研究センターの視聴覚コーナーにて楽しんでいただくことができます。北部タイ日系企業連絡協議会のご支援を受け、これらのDVDを購入いたしました。(ภาพตัวอย่างบางส่วน)
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ามารับชมและใช้บริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ぜひ日本研究センターお越しください。