Aug 28, 2017

Report "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน"/ Report『〈日記文化〉から考える近代日本』

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในหัวข้อ "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Yusuke TANAKA (Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University), Ms. Kyoko OOKA (PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies, Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, และ อาจารย์ Hiroyuki TSUTSUMI (Lecturer, Department of Sports and Health Management, School of Business Information, Jobu University) เดินทางมาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

2017年8月27日 (日) 9:00 - 12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは明治学院大学 教養教育センター 助教の田中 祐介先生、東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生 大岡 響子先生、上武大学 ビジネス情報学部 講師堤 ひろゆき先生をお招きして、日本研究公開講演『〈日記文化〉から考える近代日本』を日本研究センター講義室で開催しました。


ผู้แปลความภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

----
หัวข้อที่ 1 : วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน” ในญี่ปุ่นปัจจุบันคืออะไร: 
พินิจจากการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ
Yusuke TANAKA
Assistant Professor, Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University

講義1:近代日本の〈日記文化〉とは何か:「書くこと」の歴史の国際比較を見据えながら
田中 祐介
明治学院大学 教養教育センター 助教

Assistant Professor, Dr. Yusuke TANAKA(Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University)
田中 祐介助教(明治学院大学 教養教育センター)----
หัวข้อที่ 2 : การเรียนการสอน “ภาษาญี่ปุ่น” กับบันทึกประจำวันในอาณานิคมไต้หวัน:
บันทึกประจำวันถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร
Kyoko OOKA
PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies,
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo

講義2:植民地台湾の日記と「国語」教育: 日記はどのように教育にとりいれられたか
大岡 響子
東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生
Ms. Kyoko OOKA
(PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies, Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo)
大岡 響子氏
(東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生)

----
หัวข้อที่ 3: การอบรมเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในระบบการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่น:
การสืบทอดการเขียนและการอ่านบันทึกประจำวัน
Hiroyuki TSUTSUMI
Lecturer, Department of Sports and Health Management,
School of Business Information, Jobu University

講義3:日本の学校教育における日記指導:日記を読むこと・書くことの継承
堤 ひろゆき 
上武大学 ビジネス情報学部 講師
อาจารย์ Hiroyuki TSUTSUMI
(Department of Sports and Health Management, School of Business Information, Jobu University)
堤 ひろゆき講師
(上武大学 ビジネス情報学部 講師)

----
สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ)
サランヤー・コンジット日本研究センター所長
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้
お越しいただきましてありがとうございました。Report "การพัฒนาการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์" / Report"コンテンツの活用による観光創出"

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในหัวข้อ "การพัฒนาการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก Prof. Toshiyuki MASUBUCHI จาก Graduate school of Regional Policy, Hosei University ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นวิทยากรบรรยาย

2017年8月26日(土)  13:00-16:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは法政大学大学院政策創造研究科の増淵 敏之教授をお招きして、日本研究公開講演『コンテンツの活用による観光創出』を日本研究センター教室で開催しました。

増淵 敏之教授(法政大学大学院政策創造研究科)
ดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ (ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโฮเซ)


ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิซิดะ
(รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
モデレーター:西田昌之副所長
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)

ผู้แปลความภาษาไทย : คุณพรเทพ สุวรรณศักดิ์(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
คุณวันวิสาข์ นาสิงห์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
タイ語通訳:ポンテープ・スワンナサック氏(チェンマイ大学日本研究修士課程:左)
ワンウィサー・ナーシン氏 (チェンマイ大学日本研究修士課程:右) ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้
お越しいただきましてありがとうございました。

Aug 24, 2017

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม CMU International Street Fair 2017/チェンマイ大学日本人留学生 『CMUインターナショナル・ストリートフェア2017』への参加打ち合わせ実施

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม CMU International Street Fair 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560นี้ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาทุกคนที่ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

2017年8月22日火曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターで、チェンマイ大学日本人留学生の皆さんが8月30日に開催される『CMUインターナショナル・ストリートフェア2017』について打ち合わせをしました。タイ日文化交流イベントを行います。イベントへのご協力ありがとうございます。บุคลากรจากKagawa University เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 香川大学職員 日本研究センターにて研修を実施

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของ Ms. Natsuki Miyoshi บุคลากรจาก Personnel Affairs Group, Management Offices, Kagawa University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและเรียนรู้วิธีการทำงาน แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

 2017年8月23日 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、香川大学経営管理室人事グループ 三好菜月氏がセンター運営業務の研修を行いました。本研修は、両大学の職務状況、学生交流の送出しと受入れプロセス、英語によるコミュニケーションに関する相互理解を深め、改善することを目的に実施されました。


แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอแนะนำหนังสือที่ได้ความสนใจประจำสัปดาห์ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究センターよりおすすめ本2冊の紹介をさせていただきます。

หนังสือการ์ตูนเรื่อง『ฝากใจไปถึงเธอ』เป็นหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จึงมีทั้งการ์ตูนอะนิเมะชั่นและภาพยนตร์ออกฉายอีกด้วย  ตัวเอกของเรื่อง คือ ซาวาโกะ หญิงสาวที่มีผมดำยาว ผิวขาว เป็นคนเรียบร้อย เงียบครึม ไม่ค่อยพูด ทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผีญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง ซาวาโกะนั้นได้เรียนโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เรียนห้องเดียวกับคนที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น คาเสะฮายะคุง และเพื่อนร่วมห้องที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ซึ่งเรื่องราวโรแมนติก คอมเมดี้จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่อง  ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รวบรวมหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ตั้งแต่เล่มที่ 1 ถึง 7 ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นมีวางขายถึงเล่มที่ 29 แล้ว และคิดว่ายังมีออกต่อเรื่อยๆ แน่นอน (กรกฎาคม 2560)

『君に届け』は、日本の若者の間で人気の漫画で、アニメ化や実写映画化もされています。主人公の爽子は、黒髪、色白でおとなしい女の子。よく日本の幽霊と勘違いされてしまいます。そんな爽子が、高校でクラスの人気者、風早君や個性的なクラスメイトに出会い、成長していくラブコメディです。日本研究センターでは、1巻~7巻まで、揃えています。日本では現在29巻が発売中。まだまだ続きが気になります。(2017年7月)

หนังสือเรื่อง 『การสารภาพ』เป็นนิยายที่แต่งโดย คุณคานาเอะ มินาโตะ นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่อ่านแล้วกระแทกความรู้สึกของผู้อ่าน และเป็นนิยายลึกลับที่ตอบสนองให้ผู้อ่านรู้สึกไม่ดี เรื่องเริ่มต้นด้วยการโฮมรูมในวันปิดภาคเรียนการศึกษาของโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่ง ความจริงของ "อุบัติเหตุ" ที่ลูกสาวของคุณครูเสียชีวิตที่สระน้ำได้รับการบอกกล่าว เรื่องราวที่ดำเนินคืบหน้าได้ด้วยเสียงที่แผ่วเบาของคุณครู ท่ามกลางการซ่อนใบหน้าของผู้เป็นแม่และการแก้แค้นไม่ให้เผยออกมา และนำไปสู่ "การสารภาพ" โดยไม่คาดฝัน

『告白』は、湊かなえさんの作品で、読者に衝撃を与え、後味の悪い気持ちにさせる読み応えのあるミステリー小説です。ある中学校の終業式の日のホームルームで、教師の実の娘がプールで亡くなっていた「事故」の真相が説き明かされます。物語は教師の淡々とした語り口調で進められますが、その裏に母親の顔と復讐の念が見え隠れし、思わずその「告白」に引き込まれてしまいます。

เชิญอ่านเรื่องที่น่าติดตามของทั้งสองเรื่องต่อได้ที่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาค่ะ

どうぞご一読ください。


Aug 21, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センターから
日本研究セミナー公開講義のご案内

ในหัวข้อ


อนาคตของหมู่บ้านเกษตรกรรมและการเกษตรของญี่ปุ่น:
มุมมองจากการวิจัยไม้ดอก พืชผัก และสังคม

日本の農業と農村の将来像を探る

ー社会、野菜、花卉研究の立場から見るー
ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年9月17日 日曜日 9:00-12:00
チェンマイ大学人文学部6号棟 1階 日本研究センター


―――

อนาคตของหมู่บ้านเกษตรกรรมกับการลดลงของเกษตรกรในญี่ปุ่น

Professor Chosei SHIBUYA
Faculty of Agriculture and Life Science, มหาวิทยาลัย Hirosaki

―――

พืชผักของไทยเหมือนหรือต่างอย่างไรกับพืชผักญี่ปุ่น

 Associate Professor Tomoo MAEDA
Faculty of Agriculture and Life Science, มหาวิทยาลัย Hirosaki

――――

"ศิลปะการจัดสวนไม้ดอกและการฟูมฟักดอกไม้ของญี่ปุ่น:การดูแลดอก “ซากุระ" อันเป็นที่รักของคนญี่ปุ่น"

Associate Professor Kazushige HONDA
Faculty of Agriculture and Life Science, มหาวิทยาลัย Hirosaki

―――

講義1:「日本の農村人口減少と将来の農村像」

渋谷 長生
(弘前大学農学生命科学部 教授)

―――

講義2:「タイの野菜、日本の野菜」

前田 智雄
(弘前大学農学生命科学部 准教授)

―――

講義3:「日本における花卉園芸及び花の愛で方〜日本人が愛する「サクラ」を紹介〜」

本多 和茂
(弘前大学農学生命科学部 准教授)

―――
 
บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
(หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:サランヤー・コンジット
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長)


ผู้แปลความภาษาไทย : นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

タイ語の通訳者:チェンマイ大学人文学部
日本研究修士課程 大学院生

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
参加費無料!! 

จัดโดย :ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Agriculture and Life Science, มหาวิทยาลัย Hirosaki

主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター・弘前大学農学生命科学部

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 
ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ (Tel) 053-943284 หรืออีเมล(Email) cmujapancenter@gmail.com
2017年9月11日までに電話もしくはEmailで事前にご出席をご連絡ください。

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センターから
日本研究セミナー公開講義のご案内

ในหัวข้อ

 “ชีวิต”ความเป็นมา แนวโน้ม และประเด็นในการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า

「生存」を巡る歴史研究の動向とその課題ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017年9月10日 日曜日 9:00-12:00
チェンマイ大学人文学部6号棟 1階 日本研究センター

วิทยากร : Assistant Professor Yusuke Tominaga
(Japanese Studies Program, Graduate School of Letters, Osaka University)

講演者:冨永 悠介
(大阪大学大学院文学研究科日本学講座 助教)
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ วากาโซเนะ เรียวตะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター: 若曽根 了太
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

ผู้แปลความภาษาไทย : 
อาจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

タイ語通訳:タナポーン・トリラッサクルチャイ
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

จัดโดย :ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!!
参加費無料!! 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 3 กันยายน 2560 
ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ (Tel) 053-943284 หรืออีเมล(Email) cmujapancenter@gmail.com
2017年9月3日までに電話もしくはEmailで事前にご出席をご連絡ください。

Aug 19, 2017

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 / 2017年度日本語科ワイ・クルー(教師謝恩式) 日本研究センターで実施

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

2017年8月17日チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の学生が日本研究センターにおいてワイ・クルー(教師謝恩式)を執り行いました。
รายงานการร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและการสอบเสนอหัวข้อโครงร่าง Proposal 2560 / Report 2017年度日本研究修士課程修士論文進捗報告会及びプロポーザル試験を開催

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการรายงานความก้าวหน้าและการสอบเสนอหัวข้อโครงร่าง Proposal ของนักศึกษาปริญญาโท ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年8月19日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、人文学部棟6号館日本研究センターにおいて2017年度日本研究修士課程修士論文進捗報告会及びプロポーザル試験を開催しました。

โดยในการนำเสนอครั้งนี้นักศึกษาปริญญาโท รหัส 59 ก็ได้มีความสนใจในการทำงานวิจัยที่หลากหลาย แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “Udon Tourism” ของจังหวัดคากาวะ การศึกษาPet Cultureของญี่ปุ่น หรือแม้แต่การศึกษาเกี่ยวกับวิดีโอเกมเป็นต้น

今回の2016年度生の発表では、香川県のうどんフードツアーリズム研究、日本のペット文化研究、テレビゲーム研究など現在進行中の様々な研究プロジェクトが紹介され、参加者の興味を引きました。

ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอครั้งนี้ ได้แสดงความกระตื้อรือร้นที่จะซักถาม เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำเสนอ

参加者の皆さんも、話を聞いては発表者との間で熱心に意見交換を行いました。

คณะกรรมการได้ตัดสินให้ผู้เข้าสอบ 1 ท่านผ่านการสอบหัวข้อโครงร่างฯ ในครั้งนี้
カリキュラム委員会による審査の結果、1名をプロポーザル試験通過とすることを決定しました。
Aug 14, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センターから
日本研究セミナー公開講義のご案内

ในหัวข้อ

 "Thailand's Eastern Economic Corridor Development: Accumulation of Japanese Manufacturing Companies in the Past and Promotion of New Future Industries"
「タイの東部経済回廊(EEC)開発:日本企業の過去の産業集積と将来の動き」


ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017年9月10日 日曜日 13:00-16:00
チェンマイ大学人文学部6号棟 1階 日本研究センター

วิทยากร : Associate Professor Akio Egawa
(มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น)

講演者:江川 暁夫准教授
(桃山学院大学)

ผู้ร่วมเสวนา/ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
モデレーター: 西田 昌之 
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ภาษา:ภาษาญี่ปุ่น
 使用言語:日本語

จัดโดย :ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin
主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター
桃山学院大学

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!!
参加費無料!! 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 
ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ (Tel) 053-943284 หรืออีเมล(Email) cmujapancenter@gmail.com
2017年9月4日までに電話もしくはEmailで事前にご出席をご連絡ください。

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รหัส 60) / 日本研究修士課程新入生オリエンテーション(2017年度生)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รหัส 60) ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีนี้เราได้รับนักศึกษาใหม่จำนวน 2 คน

2017年8月13日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本研究修士課程新入生のオリエンテーションを行いました。本年度は2名の新入生を迎えました。

Aug 10, 2017

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ/ 日本学生支援機構(JASSO)職員ご来訪

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 Mr. Shigeo TSUKADA, Director และ Mr. Fumio TAMURA, Deputy Director of Testing Division, Student Exchange Department, องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยมี อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

2017年8月7日、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)留学生事業部留学試験科課長 塚田成郎氏と課長補佐 田村史生氏がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、日本研究センターからサランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、東洋言語学科よりワライポーン・カンジャナカルン東洋言語学科長がお迎えしました。


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 2017年度日本人交換留学生 日本研究センターを訪問

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น เข้าชมห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ สู้ๆ!

2017年8月4日金曜日チェンマイ大学人文学部日本研究センターサランヤー・コンジット所長が、日本語科の交換留学生を連れて、日本研究センターをご案内しました。
チェンマイ大学での勉強や学生交流、頑張ってください!

Aug 1, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

ในหัวข้อ 

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน"


วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

『〈日記文化〉から考える近代日本』


2017年8月27日 (日) 9:00 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階


―――

วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน” ในญี่ปุ่นปัจจุบันคืออะไร: 
พินิจจากการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ

Yusuke TANAKA
Assistant Professor, Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University

―――

การเรียนการสอน “ภาษาญี่ปุ่น” กับบันทึกประจำวันในอาณานิคมไต้หวัน:
บันทึกประจำวันถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร

Kyoko OOKA
PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies,
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo

――――

การอบรมเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในระบบการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่น:
การสืบทอดการเขียนและการอ่านบันทึกประจำวัน

Hiroyuki TSUTSUMI
Lecturer, Department of Sports and Health Management,
School of Business Information, Jobu University

―――

講義1:近代日本の〈日記文化〉とは何か:「書くこと」の歴史の国際比較を見据えながら

田中 祐介
明治学院大学 教養教育センター 助教

―――

講義2:植民地台湾の日記と「国語」教育: 日記はどのように教育にとりいれられたか

大岡 響子
東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生

―――

講義3:日本の学校教育における日記指導:日記を読むこと・書くことの継承

堤 ひろゆき 
上武大学 ビジネス情報学部 講師

―――
 
บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ผู้แปลความภาษาไทย : 
อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

สนับสนุนโดย  : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
助成:バンコク日本人商工会議所

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
  ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は
日本研究センター電話番号 053-943284(日本語可)まで。
申込期限:2017年8月18日まで