ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター付属図書室 / Library
หมวดหมู่หนังสือศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
チェンマイ大学日本研究センター付属図書室 蔵書カタログ
JSC-CMU Library Catalog


วิธีการค้นหาหนังสือที่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
図書室での本の調べ方
How to Find Books

1.หนังสือภาษาญี่ปุ่น / 日本語図書 / Japanese Books


>>Download<<

(Test Version as of Aug 2018, PDF, Total 9,949 titles)
ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจัดระเบียบหมวดหมู่หนังสือโดยใช้ระบบทศนิยมแบบญี่ปุ่น ขอให้ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือภาษาญี่ปุ่นตามระเบียบวิธีการข้างต้น
日本研究センターでは和書の分類に日本十進分類法を用いています。本の検索には以下の分類表をご参照ください。
Japanese Studies Center uses Nippon Decimal Classification (NDC) to classify Japanese Books. Please refer to the following list of the NDC.

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมญี่ปุ่น

2.หนังสือภาษาไทย / タイ語図書 / Thai Books


>>Download<<

(Test Version as of Aug 2018, PDF, 658 titles)
---

3.หนังสือภาษาอังกฤษ /英語図書/English Books


>>Download<<

(Test Version as of Aug 2018, PDF, 972 titles)
---

4.วารสารสาร/ジャーナル&レポート/Journals & Reports


>>Download<<

(Test Version as of Aug 2018, PDF, 1,559 books)
---

日本語書籍・雑誌のダイジェストサービス
Free Service for Reader's Digests of Japanese Books and Magazines

http://serendip-service.com

本学人文学部からのみアクセス可
The Access is Available in Faculty of Humanities, CMU Only 

ระเบียบปฏิบัติในการยืมหนังสือที่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
日本研究センター付属図書室利用規約
Japanese Studies Center Library Regulations

เปิดทำการตั้งแต่ / จันทร์ - ศุกร์  8:30-12:00 น. , 13:00-16:30 น. (เสาร์ - อาทิตย์: ปิดบริการ) 
利用時間 / 月-金 8:30-12:00, 13:00-16:30(土-日:閉室)
The opening hours/ Monday- Friday 8:30-12:00, 13:00-16:30 (Saturday-Sunday: Closed)

ประเภทผู้ใช้บริการ
利用者分類
Users’ Categories
บัตร
身分証明書
Identification Documents
สิทธิการยืมจำนวน
貸出冊数
Item Limit
ระยะเวลา
貸出期間
Loan Period

นักศึกษา และ บุคคลภายนอก
学生、および外部利用者
For Students and Public
บัตรนักศึกษา/ บัตรประจำตัวประชาชน/ ใบอนุญาตขับขี่
学生証/ IDカード/運転免許証

Student ID Card / National ID Card / Driver’s License
3เล่ม
3冊
3 books
1อาทิตย์
1週間
1 week
อาจารย์ และ คนญีปุ่น
教員、及び日本人
For Faculty and Japanese Citizen
ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์แนบ
パスポートのコピー及び連絡先(電話番号もしくはEメール)
Passport and Contact Information (Telephone Number or E-mail Address)
5เล่ม
5冊
5 books
2อาทิตย์
2週間
2 weeks 
  • กรุณาส่งหนังสือคืนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยห้ามนำหนังสือที่ยืมกลับชึ้นไปวางบนชั้นด้วยตนเอง
  • สื่อ VCD DVD (ที่ไม่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือ), พจนานุกรม, นิตยสาร, หนังสือการ์ตูน และหนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาต ไห้ยืมออกห้องศูนย์ฯ
  • หากส่งหนังสือคืนช้ากว่ากำหนด จะมีค่าปรับ 5 บาท/เล่น/วันที่เลยจากกำหนด
  • 読んだ本は、本棚ではなく、返却デスクへ戻して下さい。
  • 視聴覚教材および辞書・雑誌・マンガ・参考文献等はセンター内での閲覧のみとします。
  • 返却延滞の場合は、1冊あたり1日5バーツの延滞料を課します。
  •  Books should be returned not on the shelf, but to circulation desk.
  • Audiovisuals, dictionaries, magazines, cartoons and reference books should only be used in the library.
  • In case of late return, an overdue fine at the rate of 5 baht per book per day will be imposed from the due date.