Mar 30, 2015

รายงานโครงการบรรยายเชิงวิชาการ “การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย ทศวรรษ 1970-1980” / Report 講演会 『1970年-1980年 タイにおける日本の文化外交』

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมกับ Japan Foundation กรุงเทพฯ
ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ “การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย ทศวรรษ 1970-1980” ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทรายแก้ว ทิพากร จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

2015年3月28日(土)、日本研究センターは国際交流基金バンコク日本文化センターと共催して、チュラーロンコーン大学アジア学研究所のサーイゲーウ・ティパーゴン博士をお招きし、日本研究公開講演「1970年-1980年 タイにおける日本の文化外交」を開催しました。
รายงานโครงการ การบรรยายเชิงวิชาการ “คดีตัวอย่างที่สะท้อนปัญหาผู้หญิง และครอบครัว ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน” / Report 講演会 『日本の判例に学ぶ家族と女性の諸問題』

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ “คดีตัวอย่างที่สะท้อนปัญหาผู้หญิง และครอบครัว ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัย Mr. Mitsuhiro SAITO ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

Mr. Mitsuhiro SAITO ได้อธิบายถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง และครอบครัว โดยพิจารณาจากจาก อิสรภาพภายใต้กฎหมาย บทที่ ๑๔ ในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น
2015年3月28日、日本研究センターは帝京大学法学研究科博士課程満期退学、斉藤充弘氏をお迎えしまして、 『日本の判例に学ぶ家族と女性の諸問題』の講演会をチェンマイ大学人文学部棟HB7801教室で開催しました。日本国憲法14条「法の下の平等」から家族、女性問題にかかわる法律について解説いただきました。 
คุณมงคล สมบูรณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทำหน้าที่ผู้แปลความ (ล่าม) (ขวา)
通訳をしてくれたチェンマイ大学日本研究修士課程1年の
モンコン・ソンブーンさん(右)

คุณพัทธรา ปิ่นสกุล (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทำหน้าที่ผู้แปลความ (ล่าม) 
通訳をしてくれたチェンマイ大学日本研究修士課程1年の
パッタラー・ピンサグンさん
 
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ครั้งนี้
お越しいただきまして、ありがとうございました。

Mar 26, 2015

รายงาน โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 4 / 第4回日系企業訪問への参加

วันที่ 25 มีนาคม 2558 คณาจารย์จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่๔" จัดโดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

2015年3月25日(水)、日本研究センターでは、北部タイ日本語日本研究コンソーシアムが開催する「第4回日系企業訪問」に参加しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業に置ける日本語話者人材の現状を知り、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行われています。

โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้แทนจาก ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 3 ท่าน :
(1) อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (2) อาจารย์โอตะ ทาคาชิ  (3) อาจารย์มาซายูกิ นิชิดะ 

คณาจารย์ผู้แทนจาก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 3 ท่าน :
(1) อาจารย์ยูอิจิ คนโนะ (2) อาจารย์นาโอโกะ โยซิดะ (3) อาจารย์เอริ มิคามิ

日本研究センターからはサランヤー・コンジット先生、太田卓志先生、西田昌之先生、チェンマイ大学人文学部日本語科からは、今野祐一先生、吉田直子先生、三上英恵先生が参加しました。

ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท KYOCERA Crystal Device (Thailand) Co., Ltd. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午前中はKYOCERA Crystal Device (Thailand) Co., Ltd.で工場見学と意見交換をさせて頂きました。
คุณศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม (นักษึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทำหน้าที่ผู้แปลความ (ล่าม)
通訳をしてくれたチェンマイ大学日本研究修士課程1年の
シリナパーペン・プアンパームさん
 


 
ช่วงบ่าย :  การเยี่ยมชม Lamphun Shindengen Co., Ltd. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午後は、Lamphun Shindengen Co., Ltd.でも、工場見学と意見交換をさせて頂きました。


อาจารย์ Isao Yamaki (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
八巻一三男先生 (ファーイースタン大学)

อาจารย์.ดร. วรวรรธน์ ทิพย์พยอม (มหาวิทยาลัยพายัพ)
ウォーラワット・ティップパヨム先生(パヤップ大学)

อาจารย์จุน โนซาวา (มหาวิทยาลัยพายัพ)
野沢潤先生(パヤップ大学)
ขอขอบพระคุณบริษัท KYOCERA Crystal Device (Thailand) Co., Ltd.
และบริษัท Lamphun Shindengen Co., Ltd. 
ที่กรุณาให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากเครือข่ายฯ เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้
 
お忙しいところ、訪問を受け入れてくださったKYOCERA Crystal Device (Thailand) Co., Ltd.とLamphun Shindengen Co., Ltd.に心より感謝いたします。
 

Mar 24, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา "การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย ทศวรรษ 1970-1980" / お知らせ 日本研究公開講演「1970年-1980年 タイにおける日本の文化外交」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Japan Foundation กรุงเทพฯ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา 
ในหัวข้อ
"การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย ทศวรรษ 1970-1980"

โดยวิทยากร
ดร. ทรายแก้ว ทิพากร 
นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


日本研究センターでは国際交流基金バンコク日本文化センターと共催で
日本研究公開講演を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

「1970年-1980年  タイにおける日本の文化外交」

サーイゲーウ・ティパーゴン博士
チュラーロンコーン大学アジア学研究所 研究員

参加無料、使用言語: タイ語
日時:2015年3月28日(土)13:00-15:00
場所:チェンマイ大学人文学部7号棟 HB7801教室
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284
詳細情報を希望される方は日本研究センターまで 電話: 053-943284

Mar 23, 2015

Report การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่1 / 2558 / 2015年第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันที่ 21 มีนาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่1 / 2558 ณ ห้อง HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัด Camp ภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2015年第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、3月21日土曜日、チェンマイ大学人文学部7号棟、H7211会議室において開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。


อาจารย์ Isao Yamaki (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น:ขวา)
Mr Masumi Suehiro  (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ซ้าย)
八巻一三男先生 (ファーイースタン大学:右)
末廣真澄氏 (バンコク日本人商工会議所代表:左)

อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา) รายงานการดำเนินโครงการ
金谷俊暁先生(パヤオ大学)による活動報告
Ms. Nami Fujishita (JCC) นำเสนอรายงานผลการจัด Job Fair ของ บริษัทญี่ปุ่นครั่งที่ ๔
ใน Japan Expo in Thailand 2015  
藤下奈美氏(バンコク日本人会議所)が「第4回日系企業就職フェア」について報告
ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยสมาชิก ได้แนะนำหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
午後は各大学がカリキュラムや教育プログラムの紹介した後に、北部タイ大学間の連携・協力の可能性について討議しました。

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
นำเสนอรายงานเรื่องการประชุม WASEDA SEND Program ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย
サランヤー・コンジット先生(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)が、
マレーシア・マラヤ大学で行われた早稲田大学のWASEDA SENDプログラムの会議の状況について報告
อาจารย์ Eliza Nishikito (มหาวิทยาลัยพายัพ) นำเสนอกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกหัดล่ามด้านการแพทย์
โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
西木戸エリーザ先生(パヤップ大学)が
チェンマイ大学医学部と共催予定の医療通訳研修について報告

อาจารย์ Isao Yamaki แนะนำหนังสือใหม่ เกี่ยวกับภาษาญี่ป่น
八巻一三男先生による日本語関連書籍の紹介

Mar 18, 2015

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / お知らせ 日本研究公開講演

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
ในหัวข้อ

"คดีตัวอย่างที่สะท้อนปัญหาผู้หญิง และครอบครัว ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน"
โดยวิทยากร Mr. Mitsuhiro SAITO ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ซึ่งแนบมาพร้อมกันนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、斉藤充弘氏をお迎えし、公開講演を開催いたします。

『日本の判例に学ぶ家族と女性の諸問題』
講師:斉藤充弘氏

(帝京大学大学院法学研究科博士満期修了)

日時:2015年3月28日(土) 9:00-12:00
チェンマイ大学 人文学部 人文学部棟7号館 HB7801教室
言語:日本語

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ โทรศัพท์ 053-943284
問合せ:053-943284 (日本研究センター)

Research แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแนะนำหนังสือ เรื่่อง "บ้านบ้าน ฉบับที่ 6 ไปญี่ปุ่น"(ผู้เขียน: ภัทรสิริ อภิชิต) หนังสือเล่มนี้ นำเสนอการดำเนินชีวิตของศิลปินในชนบทที่ญี่ปุ่น จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ของผู้เขียน พร้อมด้วยภาพประกอบที่แสดงถึงบรรยกาศในเขตชนบทของญี่ปุ่นที่สวยงาม 

โดยอาจารย์ นาโอฮิโระ ฮูซูอิ (อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินเซรามิก) และ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้มีโอกาสเป็นผู้ที่พาผู้เขียน ไปเที่ยวชมชุมชนศิลปินที่เมืองฟูจิโนะ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น

日本研究センターから新刊図書を紹介いたします。『家々【第6号】:日本へ行く』(パットラシリ・アピシット著)が出版されました。日本でのアーティストの田舎暮らしの様子をインタヴューと美しい写真を用いて紹介しております。チェンマイ大学美術学部客員教員であった陶芸家 碓井直弘先生と日本研究センターの西田 昌之先生が協力して、神奈川県藤野のアーティストビレッジをご案内しました。ご一読ください。"บ้านบ้าน ฉบับที่ 6 ไปญี่ปุ่น"
ISBN : 9786161803414
ผู้เขียน : ภัทรสิริ อภิชิต
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน

Mar 17, 2015

ศ.ดร. มาซาโอะ อะยะเบะ มหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ / 首都大学東京 綾部 真雄教授ご来訪

ศ.ดร. มาซาโอะ อะยะเบะ มหาวิทยา Tokyo Metropolitan ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และ การวิจัย ในอนาคต

2015年3月17日(火)首都大学東京 綾部 真雄教授が本学日本研究センターにご来訪されました。今後の両大学における教育、研究部門での協力について話し合いました。

Mar 13, 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 9 / お知らせ「第9回タイ全国日本研究学術会議」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9
หัวข้อ "ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด" (Japan:(un) Limited Rights and Liberty?)
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

第9回タイ全国日本研究学術会議について
本年のタイトル:「日本学:権利と自由の統制(非統制?)」
2015年12月17-18日
ソンクラー県ハジャイ郡ハジャイセントラルホテル
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 073-313928-50 ต่อ 3053 / อีเมล : jsat2015@gmail.com
詳細連絡先 電話番号073-313928-50 Ext. 3053 / E-mail : jsat2015@gmail.com

Mar 12, 2015

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น / チェンマイ大学生『お茶の水女子大学 世界10大学 国際学生フォーラム』に参加


วันที่ 7-16 มีนาคม 2558 นางสาวชิดชนก เทพบัณฑิต และนางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมงคล จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมฯ มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย 10 แห่งทั่วโลก โดยได้มีการพูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง มาตรการและการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติของแต่ละประเทศ

2015年8月7日から16日まで、チェンマイ大学から修士課程のチュチャノック・テープバンティットさん、学部生のラタナポーン・チャイモンコンさんの二名がお茶の水女子大学の「世界第10大学 国際学生フォーラム」に参加しております。今日は世界10大学から集まった17人の学生が災害時、災害後の協力のあり方について話し合っています。  

Mar 9, 2015

รายงานโครงการบรรยายเชิงวิชาการ “การเปิดกว้างของราชวงศ์ญี่ปุ่น: จักรพรรดิกับการเป็นสัญลักษณ์และภาพแทนครอบครัว” / Report 講演会『「開かれた皇室」へ:象徴天皇と家族の肖像』

วันที่ 7 มีนาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเปิดกว้างของราชวงศ์ญี่ปุ่น: จักรพรรดิกับการเป็นสัญลักษณ์และภาพแทนครอบครัว ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัย Ms. Chie Sakurada, PhD Candidate, จาก Graduate School of Asian and African Area Studies, มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
Ms. Sakurada ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบจักรพรรดิและภาพลักษณ์ของผู้หญิงในราชวงศ์ญี่ปุ่น ช่วงหลังสงครามโลกที่สองเป็นต้นมา

2015年3月7日、日本研究センターは京都大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 博士候補生、櫻田智恵氏をお迎えしまして、 『「開かれた皇室」へ:象徴天皇と家族の肖像』の講演会をチェンマイ大学人文学部棟HB7801教室で開催しました。戦後の天皇制の変化と皇室の女性像の移り変わりについて解説いただきました。 

ดร. ยูจิ มิซูคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ และเป็นผู้วิพากษ์ประเด็นของจัดการบรรยายเชิงวิชาการวันนี้

水上祐二 副センター長がコメンテイターを務めました。