Oct 10, 2018

[Report] โครงการสัมมนารายงานความคืบหน้างานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนารายงานความคืบหน้างานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมสัมนารายงานความคืบหน้าการวิจัยของนักศึกษา (รายบุคคล)การรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ จากคณาจารย์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 2 คน
2. นักศึกษาปริญญาโท 9 คน
3. บุคลากร 1 คน

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 92.25%

Oct 3, 2018

กิจกรรมประจำสัปดาห์ (17-23 ก.ย.2561)/ 9月17日-23日のセンター活動報告

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัย Meio  / 名桜大学との学部学生交流会を実施

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ Atsushi SUGANO และนักศึกษา 9 ท่าน จาก มหาวิทยาลัย Meio ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่นในช่วงสมัยเอโดะ โดยอาจารย์ Ryota Wakasone อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Meio ได้บรรยายเกี่ยวกับภาษาRyukyu  และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาทั้งจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาควิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมด้วย


2018年9月17日、名桜大学の菅野敦志 上級准教授と学生9名が、チェンマイ大学にご訪問されました。チェンマイ大学の若曽根了太講師が、江戸時代の日本とタイの交流史の講義をし、また、名桜大学の学生はチェンマイ大学の学生向けの琉球語講座を行いました。授業後には、チェンマイ大学のキャンパスツアーも実施されました。チェンマイ大学からは、日本語学科の学生だけでなく、歴史学科の学生や実習生が参加しました。
【Report】กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัย Kagoshima  / 鹿児島大学との学部学生交流会を実施

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย Kagoshima ได้เดินทางมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในกระบวนวิชาล่ามและการแปล 018433 ของอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ Ryota Wakasone อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018年9月18日、鹿児島大学の講師と学生が、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにご訪問しました。サランヤー・コンジット講師とそのクラスの学生、及び若曽根了太講師が講義に参加し、意見交換を行いました。

Oct 1, 2018

【ประชาสัมพันธ์】ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนา ครั้งที่ 7/ 第7回日本企業セミナー開催のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより講演会のご案内

“การบรรยายแนะนำบริษัท/องค์กร ญี่ปุ่นในประเทศไทย”
พร้อม "งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ" ครั้งที่ 7

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึก HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

第7回日本企業セミナー
在タイ日系企業ご講演

2018年11月10日(土)、12:30-16:00
会場:チェンマイ大学・人文学部・50年会議場
(50 Years - Conference Room(HB6), Faculty of Humanities, Chiang Mai University)

主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターโดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้แนวทางการประกอบอาชีพในวงการธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอีก 2 แห่ง มาเป็นผู้ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสวนาฯ ครั้งนี้ คือ

(1) อาจารย์ ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)
      ผู้แต่งหนังสือขายดีเกี่ยวกับญี่ปุ่น
      อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) คุณสุภกัญญา อ่าวเลิศทรัพย์สิน
      Administration Manager
      คุณพรรณทิภา จิรการพานิชย์  
      IT Support
      บริษัท Personnel Consultant Manpower (THAILAND) CO., LTD.

(3) คุณชญานิษฐ์ หงสกุล
      Assistant General Manager of Corporate Communication
      บริษัท Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL. คือ

本セミナーでは、タイの日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えするとともに、日系企業からのご講演を通して、将来、企業での就職を考える皆様の手助けとなることを目的としています。以下のチュラロンコン大学の講師及び日系企業二社の代表を、講演者としてお招きします。

(1) Dr. KRITINEE PONGTANALERT (Gadewadee Marumura)
      Author of 7 best-selling books about Japan
      Marketing Lecturer,
      Faculty of Accountancy and Business Administration, Chulalongkorn University

(2) Ms. SUPAKUNYA AOWLERTSUPSIN
     Administration Manager
     Ms. PANTIPA JIRAKANPANICTH
     IT Support
     PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD

(3) Ms. CHAYANIT HONGSKUL
     Assistant General Manager of Corporate Communication
     Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL.

เข้าร่วมฟรี!! ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 
ทาง e-mail : northconsortiumjp@gmail.com หรือ สามารถสมัครออนไลน์จาก QR Code ด้านล่าง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、
2017年10月31日まで
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの 
e-mail : northconsortiumjp@gmail.comまでご連絡ください。

Sep 20, 2018

กิจกรรมประจำสัปดาห์ (10-16 ก.ย.2561)/ 9月10日-16日のセンター活動報告

【Report】การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกษตร ไทย-ญี่ปุ่น /Special Lecture on Thailand-Japan Plants and Crops

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Special Lecture on Thailand-Japan Plants and Crops โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Tomoo Maeda และ Mr.Kazushiga Honda, Faculty of Agriculture and Life Science,  Hirosaki University มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

2018年9月12日(日) 13:00 - 15:00、チェンマイ大学生物学科理学部、及び人文学部日本研究センターでは、弘前大学農学生命科学部国際園芸農学科の前田智雄博士、及び本多和茂博士をお招きして『Thailand-Japan Plants and Crops』を開催いたしました。


Mr.Kazushiga Honda มหาวิทยาลัย Hirosaki
弘前大学の本多和茂博士

Mr.Tomoo Maeda มหาวิทยาลัย Hirosaki
弘前大学の前田智雄博士


【Report】กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัย Hirosaki  / 弘前大学との学部学生交流会を実施

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย Hirosaki จำนวน 11 ท่าน ได้เดินทางมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในคาบเรียนของอาจารย์ Eri Mikami อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018年9月14日、弘前大学の講師と学生11名が、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにご訪問しました。三上英恵講師のクラスの学生が講義に参加し、意見交換を行いました。

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hirosaki แนะนำตัว
弘前大学の学生


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hirosaki แนะนำเกี่ยวกับจังหวัด Aomori และเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ
青森県などのことについて、ご紹介いただきました。【Report】การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกษตร ไทย-ญี่ปุ่น /Special Lecture on Thailand-Japan Plants and Crops

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Special Lecture on Thailand-Japan Plants and Crops โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย


2018年9月14日(日) 11:00 - 12:00、チェンマイ大学生物学科理学部、及び人文学部日本研究センターでは、チェンマイ大学生物学科理学部のピーラウン・ウォンサワット助教授をお招きして『Thailand-Japan Plants and Crops』を開催しました。

  
ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
チェンマイ大学のピーラウン・ウォンサワット助教授Sep 13, 2018

กิจกรรมประจำสัปดาห์ (3-9 ก.ย.2561)/ 9月3日-9日のセンター活動報告

【Report】กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Beyond tomorrow / Beyond tomorrowとの学部学生交流会を実施

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา จาก Beyond Tomorrow จำนวน 9 ท่าน  ได้เดินทางมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาไทย ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในคาบเรียนของอ.สรัญญา คงจิตต์ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018年9月6日、ビヨンド・トゥモローの講師と学生が、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにご訪問しました。サランヤー・コンジットセンター講師のクラスの学生が講義に参加し、意見交換を行いました。

อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ)
サランヤー・コンジット日本研究センター所長【Report】The Sumitomo Foundation เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 住友財団ご来訪

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 Mr. Akinori Matsunaga Program Officer จาก The Sumitomo Foundation ได้ให้เกียรติมาแนะนำทุนสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น (Grant for Japan-related Research projects FY2018) แก่คณาจารย์ โดยมี ผศ.ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ Prof. Dr. Shigeharu Tanabe อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2018年9月6日、住友財団の松永明則氏(企画部 助成担当部長)がチェンマイ大学人文学部日本研究センターにご訪問されました。 チェンマン大学人文学部のタナポーン・トリラッサクルチャイ助教授と田辺繁治教授がお出迎えいたしました。日本研究への助成について話し合いました。
【Report】การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 'การเป็นล่ามมัคคุเทศก์/  通訳ガイドセミナーを実施

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 'การเป็นล่ามมัคคุเทศก์ : พาคนไทยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น' โดยได้รับเกียรติจาก น.ส. สุภาพร วงษ์ดี (พี่แอน 49) ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก มาเป็นผู้บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในคาบเรียนของอาจารย์ Naoko Yoshida ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018年9月6日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて通訳ガイドセミナーが行われました。人文学部を卒業したスパーポン・ウォンディー氏に通訳経験などについて講義していただきました。セミナーには、吉田直子講師のクラスの学生が参加し、意見交換が行われました。น.ส. สุภาพร วงษ์ดี (พี่แอน 49) ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
スパーポン・ウォンディー氏
チェンマン大学人文学部の卒業生 
Sep 7, 2018

【ประชาสัมพันธ์】Special Lecture on Thailand-Japan Plants and Crops

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการฯ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกษตร ไทย-ญี่ปุ่น 
ซึ่งจัดในวันที่ 12 และ 14 กันยายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ

ใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าฟังการบรรยายฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน

สำรองที่นั่ง/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-943284


Sep 6, 2018

กิจกรรมประจำสัปดาห์ (27ส.ค.-2ก.ย.2561)/ 8月27日-9月2日のセンター活動報告

【Report】คณาจารย์จากสถาบัน/หน่วยงาน จากประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา/ 日本研究センターにご来訪 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณาจารย์จากสถาบัน/หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 7 ท่าน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยมีผศ.ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย และ อ. Ryota WAKASONE อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เชิงวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2018年8月29日、関西の諸大学において文学研究をされている7名の先生方が、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにご訪問されました。チェンマン大学人文学部のタナポーン・トリラッサクルチャイ助教授と若曽根了太講師がお出迎えいたしました。アジアの広い視点から、文学研究の今後の可能性についてが議論されました。


คณะผู้เยี่ยมชมมีรายนามดังต่อไปนี้

この度ご来訪いただいたのは以下の先生方になります。

1. Takahashi Kohei (Doshisha Women's College of Liberal Arts)
 高橋幸平准教授(同志社女子大学)

2. Hidaka Yoshiki (Nara University of Education)
 日高佳紀教授(奈良教育大学)

3. Oura Yasusuke (Professor emeritus of Kyoto University)
 大浦康介名誉教授(京都大学)

4. Kubo Akihiro (Kwansei Gakuin University)
 久保昭博教授(関西学院大学) 

5. Kawada Manabu (Kyoto University of Art&Design)
 河田学教授(京都造形芸術大学)

6. Nishikawa Atsuko (Doshisha Women's College of Liberal Arts)
 西川貴子教授(同志社大学)

7. Sasao Kayo (Kobe College)
 笹尾佳代准教授(神戸女学院大学)


【Report】งานเลี้ยงอำลา (Farewell Party) โครงการ The Beginning Step Program : BSP 2018 แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin / 桃山学院大学 フェアウェルパーティー開催

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้อง Ibis3 โรงแรม Ibis Styles เชียงใหม่

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และงานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้จัดและดำเนินโครงการ The Beginning Step Program 2018 : BSP 2018 ได้จัดงานเลี้ยงอำลา (Farewell Party) ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิยาลัย Momoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น

桃山学院大学Beginning Step Program (BSP)のフェアウェルパーティーが、2018年8月31日(金)午後18:00-22:00にアイビススタイル・チェンマイホテルのIbis3ルームにおいて開催されました。 


อาจารย์ Akiko Kaneko มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin
(桃山学院大学 金子あき子講師)

อ.ดร. ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(チェンマイ大学国際課 サランパット・ウォンプット助教授)พิธีรับมอบเกียรติบัตร
修了証書授与式หลังจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
その後、記念写真を撮影