Nov 20, 2017

Report การบรรยายหัวข้อ "ระบบการบริหารท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น: กรณีศึกษาเมืองโอบุเสะ จังหวัดนะงะโนะและเมืองโคเบะ จังหวัดเฮียวโงะ" โดย ศาสตราจารย์ ดร. Hirofumi ANDO / 安藤博文教授講義『日本の地方行政制度と地方自治:長野県小布施町と兵庫県神戸市を事例にして』開催

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ระบบการบริหารท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น: กรณีศึกษาเมืองโอบุเสะ จังหวัดนะงะโนะและเมืองโคเบะ จังหวัดเฮียวโงะ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. Hirofumi ANDO วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแแก่น (อดีตรองเลขาธิการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ) เป็นวิทยากรบรรยายในการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา กระบวนวิชา"เศรษฐศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น" ของอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิซิดะ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年11月19日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターはコンケーン大学地方行政学部  安藤博文教授 (元国連人口基金事務局次長)をお招きして、「日本政治経済」(担当:西田 昌之講師) 授業内講演『日本の地方行政制度と地方自治:長野県小布施町と兵庫県神戸市を事例にして』を日本研究センター講義室で開催しました。

Nov 19, 2017

【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所第9回奨学金授与式と日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โดยมีศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายฯเข้าร่วม

2017年11月19日(土)、第9回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第6回日本セミナーが、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でパーヤップ大学・サーイスリー・ジュティグン博士記念音楽ホールにおいて行われました。ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ
(ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ)
ティアン・レイラーマン助教授
(パーヤップ大学 学長補佐(学術・研究学術サービス担当))
Mr. Michinobu Sugata (รองประธานและประธานกรรมการด้านการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC))
菅田 道信氏(盤谷日本人商工会議所 副会頭および社会貢献委員会、教育担当委員長)
อาจารย์ Isao YAMAKI (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長)
Mr. Kazunori KAWADA กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
川田 一徳 総領事(在チェンマイ総領事館総領事)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์
(โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学人文学部日本語課程:左)
อาจารย์ Yoko HARANO
(โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学人文学部日本語課程:右)โดยในงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปันและ นางสาวรสิกา จิรานุกรม ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี และทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามลำดับ

授賞式では、チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生から、ヤオワラック・カンターパンさんが優秀学生奨学金を、ラシガー・チラヌコロムさんが短期留学奨学金を授与されました。


พร้อมกันนี้ นางสาวศุภานัน พานคำดาว และนางสาวสุภาวดี ซาวคำเขต จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีตามลำดับอีกด้วย

同時にチェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科スパーナン・パーンカムダーウさんとスパーワディー・サーウカムケートさんが、優秀学生奨学金を受賞しました。

นางสาวศุภานัน พานคำดาว
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
スパーナン・パーンカムダーオさん
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)
นางสาวสุภาวดี ซาวคำเขต
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
スパーワディー・サーウカムケートさん
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)
โดยในงานได้มีการกล่าวขอบคุณ และนำเสนอรายงานผลจากนักศึกษที่ได้รับทุนเมื่อปีก่อน
昨年の受賞者から、謝辞および報告が述べられました。

นายณัฐกร คำปวน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาเรียนดีเมื่อปีที่แล้ว

チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生ナッタゴン・カムプアンさんは昨年の優秀学生奨学金の感謝を述べ、留学の報告を行いました。

นายณัฐกร คำปวน
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ナッタゴン・カムプアンさん
(チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生)
นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวขอบคุณที่ได้รับทุนในครั้งนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生ヤオワラック・カンターパンさんは今年の優秀学生奨学金の感謝を述べました。

นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ヤオワラック・カンターパンさん
(チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生)

ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานสัมมนาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 6 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ จาก บริษัท Toyota Motor Thailand Co.,Ltd., คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ จากบริษัท AEON (Thailand) CO., Ltd., และคุณภาวิณี สมทรัพย์ จากบริษัท Japan Airlines Co., Ltd.มาทำการบรรยายเพื่อแนะนำปริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

午後、第6回日本セミナーでは、盤谷日本人商工会議所のご協力により、トヨタ・モーター(タイランド)のプラパン・ジャンワタナポン氏、AEON(タイランド)のワライラット・アピナイナート氏、日本航空のパーウィニー・ソムサップ氏の3名の講演者をお招きして、日本企業への就職の勧め、日本の組織での仕事の仕方についての講演を行いました。

คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (บริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd.)
プラパン・ジャンワタナポン氏 (Toyota Motor Thailand Co., Ltd. ) คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ (บริษัท AEON (Thailand) Co., Ltd.)
 ワライラット・アピナイナート氏 (AEON (Thailand) Co., Ltd.)


คุณภาวิณี สมทรัพย์ (บริษัท Japan Airlines Co., Ltd.)
パーウィニー・ソムサップ氏 (Japan Airlines Co., Ltd.)
อาจารย์ กัลยา แสนใจมูล
(อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพ:ซ้าย)
อาจารย์ เมธี พุทธวงศ์
(อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพ:ขวา)
カンラヤー・ セーンジャイムーン先生
(パーヤップ大学日本語日本文化学科講師:左)
メーティ・プッタウォン先生
(パーヤップ大学日本語日本文化学科講師:右


Mr.Tsuyoshi INOUE (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事)

Nov 16, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้รับหนังสือบริจาคจาก Prof.Shoji SHIBATA,Tokyo University of Foreign Studies/東京外国語大学 柴田 勝二教授より図書ご寄贈

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหนังสือ "Natsume Soseki: Ware no Yukue" โดย Prof. Shoji SHIBATA ซึ่งบริจาคโดย Prof. Shoji SHIBATA, Institute of Japanese Studies,Tokyo University of Foreign Studies ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

2017年11月15日東京外国語大学大学院国際日本学研究院 柴田 勝二教授より御著書『夏目漱石 「われ」の行方』をご寄贈いただきました。感謝申し上げます。


Nov 15, 2017

Mr. Kenji NAJIMA ศิลปินภาพพิมพ์แกะสลักญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ/木版画家 名嶋憲児氏 日本研究センターにご来訪

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 Mr. Kenji Najima ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยมี อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

Mr.Kenji NAJIMAได้เข้าร่วมโครงการArtist-in-residence โดยจะพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะรังสรรค์ผลงานศิลปะและสอนทักษะงานศิลป์ให้กับนักศึกษาเป็นเวลา2เดือน 

2017年11月14日 木版画家名嶋憲児氏が日本研究センターをご来訪されました。サランヤー・コンジット センター長、西田昌之副センター長がお迎えしました。

名嶋氏は、チェンマイ大学芸術学部のアーティスト・イン・レジデンスプログラムで、二か月間チェンマイに滞在され、作品制作と学生教育を行われるとのことです。
ผ.ศ. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์(ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ขวา)
Mr. Kenji NAJIMA (ศิลปินภาพพิมพ์แกะสลัก)(กลาง)
อ. ดร. Masayuki NISHIDA (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ)(ซ้าย)
トンチャイ・ユカンタポーンポン助教授(チェンマイ大学芸術学部視覚芸術学科)(右)
名嶋 憲児氏(木版画家)(中央)
西田 昌之講師(日本研究センター副センター長)(左)
ติดตามผลงานของMr. Kenji NAJIMA(名嶋憲児氏作品)ได้ที่เว็ปไซต์:http://www.bea.hi-ho.ne.jp/blue-bird/page4n.html

Nov 13, 2017

【ประชาสัมพันธ์】9 Chiang Mai Temples in Woodblock Print: Exhibition in Kyoto/ 【お知らせ】『タイ国チェンマイ九寺木版画展』 in Kyoto

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
チェンマイ大学芸術学部教員らによる企画展のご案内をいたします。

”9 Chiang Mai Temples in Woodblock Print: Exhibition in Kyoto”
『タイ国チェンマイ九寺木版画展』 in 京都
โดยคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 วันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2560
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น. 
( วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เปิดตั้งแต่เวลา 12.00 น
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เปิดถึงเวลา 12.00 น. )
ณ Kyoto International Community House (2F)(เมืองเคียวโตะ, ญี่ปุ่น)

2017年11月21日―26日 10:00-18:00
(21日 12:00より、26日 12:00まで)
会場:京都市国際交流会館2F展示室 (日本、京都市)開催場所(สถานที่จัดงาน): http://www.kcif.or.jp/
Official Facebook:https://www.facebook.com/9-Chiang-Mai-Temples-in-Woodblock-Print-1442440456034145/

Nov 12, 2017

【Report】"การเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับชาวต่างชาติในสมัยเอโดะ-การก้าวสู่การเป็นประเทศญี่ปุ่นสมัยใหม่-" /【Report】「江戸時代の対外認識とその変容-近代日本への道程-」

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับชาวต่างชาติในสมัยเอโดะ-การก้าวสู่การเป็นประเทศญี่ปุ่นสมัยใหม่-" ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. Masanobu MATSUKAWA สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย

2017年11月12日 (日) 9:00 - 12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、チェンマイ大学東洋言語学科日本語科 松川 雅信講師をお招きして日本研究セミナー『江戸時代の対外認識とその変容-近代日本への道程-』を開催しました。วิทยากร: อาจารย์ ดร. Masanobu MATSUKAWA
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
講演者:松川 雅信
チェンマイ大学東洋言語学科日本語科
博士、常任講師

ผู้แปลความ: อาจารย์ ดร. ปิยธร แก้ววัฒนะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科、講師)
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้
お越しいただきましてありがとうございました。

Nov 6, 2017

หนังสือแนะนำ/図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคำวิจารณ์หนังสือ (รีวิว) เกี่ยวกับหนังสือที่น่าสนใจภายในห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จากนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หนังสือเล่มนี้มีจุดที่น่าอ่านสนใจตรงไหนอย่างไร ลองมาอ่านกันดูค่ะ

チェンマイ大学東洋言語学科日本語科の学生の皆さんに日本語図書の紹介をしていただきました。

「เรื่องเล่าฤดูหนาว」
『ふゆのおはなし』

หนังสือที่อยากแนะนำมีชื่อว่า "เรื่องเล่าฤดูหนาว"(ふゆのおはなし) ก่อนอื่นหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีของญี่ปุ่น ทั้ง 12 เดือน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีเฉพาะฤดูหนาวทั้งหมด 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  หนังสือเล่มนี้ถูกจัดขึ้นโดยใช้นิทานโบราณและนิทานปรัมปราเพื่อเป็นตัวแทนสื่อถึงประเพณีหรือวัฒนธรรมประจำปีของญี่ปุ่นซึ่งประกอบกับรูปภาพที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นในระว่างที่อ่านเรื่องเล่าอย่างสนุกสนานนั้นก็จะสามารถเข้าใจประเพณีที่ถูกพูดถึงได้

紹介したい本は『ふゆのおはなし』と言う本です。まずこの本は 行事の12か月 についてお話です。冬のお話だから 12月から2月まで 3か月のお話だけです。この本はいまも行われている代表的な年中行事のいわれを、昔話や伝説を素材にして、楽しくえがいたものです。愉快なお話を読んでいるうちに、行事のいわれまでが理解できます。


เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องเล่าของเดือนธันวาคม ซึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงฉลองสิ้นปี โดยมีที่มาจากเกาะอะมะมิโอชิมะที่มีการปรากฎตัวของพระอาทิตย์อย่างไม่คาดฝันจนทำให้เกิดเรื่องราวอย่างสนุกสนานตามมา

12月、年忘れの由来:新しい年を前に、客などに姿を変えた神が訪れて、善良な人には幸せが、不実なものには不運が見舞うというのが大年越の話のテーマです。「十かぞえてごらん」は、奄美大島に伝わる話です。お日様が登場したりして、話にさまざまな意外性があって、おもしろい昔話になっています。

เรื่องที่สองเป็นเรื่องเล่าของเดือนมกราคม ซึ่งเกี่ยวกับ หนูและแมว โดยมีที่มาจากเขตโอคะยะมะและนอกจากหนูกับแมวแล้วยังมีสัตว์อื่นใน 12 นักษัตรมาร่วมด้วยจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆและความสนุกสนานตามมา

1月、干支(十二支)について:干支というのは、昔、中国で使われていた暦の数え方です。それが方角などの呼び名にも用いられるようになって、わが国にも伝えられました。干支にちなんだ動物たちの習性、性格などに関心がもたれ、相性や占いなどに用いられて、ますますひろく人々に親しまれるようになりました。ここに紹介した由来話は、岡山地方に伝わるものですが、ねことねずみ以外の動物たちも登場します。そのため楽しい話になっています。
เรื่องที่สามเป็นเรื่องเล่าของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเกี่ยวกับ เทศกาลปาถั่วของญี่ปุ่นเพื่อขับไล่ดวงวิญญาณและสิ่งไม่ดีในช่วงการเปลี่ยนฤดูหนาวสู่ฤดูใบไม้ผลิ โดยต้องพูดว่า "Fuku wa uchi,Oni wa soto" แปลว่า โชคลาภจงเข้ามา ปีศาจจงออกไป

節分の由来:節分とは冬と春の季節がわかれる時です。昔からこのころは、天候も変わりやすく、病気になることが多かったので、豆まきをしました。この豆まきの風習は、室町時代の初期からはじまりその作法も各地で異なっています。しかし「福はうち、鬼は外」のかけ声は、ほとんど全国共通です。
Nov 5, 2017

Report การบรรยายหัวข้อ ”นัตสึเมะ โซเซกิกับญี่ปุ่นสมัยใหม่" โดย Prof.Shoji SHIBATA/ Report 柴田 勝二教授 日本研究セミナー『夏目漱石と近代日本』

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ เจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพฯ ในหัวข้อ นัตสึเมะ โซเซกิกับญี่ปุ่นสมัยใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof.Shoji SHIBATA, Professor at Institute of Japanese Studies,Tokyo University of Foreign Studies เป็นวิทยากรบรรยาย

2017年11月5日 (日) 9:00 - 12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、国際交流基金バンコク文化センターと共催して、東京外国語大学大学院国際日本学研究院 柴田 勝二教授をお招きして日本研究セミナー『夏目漱石と近代日本』を開催しました。

วิทยากร:Prof. Shoji SHIBATA
(Professor at Institute of Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies)
講演者:柴田 勝二
(東京外国語大学大学院国際日本学研究院 教授)

ผู้ดำเนินรายการและผู้แปลความ: อาจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
モデレーター・通訳者:タナポーン・トリラッサクルチャイ
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科、講師)  ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้
お越しいただきましてありがとうございました。