Dec 16, 2017

การสอบจบ(defense) และการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal) ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่น 3/2560/ 2017年度第3回日本研究修士課程最終口頭試問(ディフェンス)及びプロポーザル試験開催

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสอบจบ(defense) และการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal)ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

2017年12月15日(金)16:00-19:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、2017年度第3回目となる日本研究修士課程最終口頭試問とプロポーザル審査を実施しました。

คณะกรรมการได้ตัดสินให้ผู้เข้าสอบ 1 ท่านผ่านการสอบจบ และ 1 ท่านผ่านการสอบหัวข้อโครงร่างฯ ในครั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการสอบจบได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ก็จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

審査の結果、1名を最終試問通過、1名をプロポーザル試験通過とすることに決定しました。今後、論文修正後に学部、大学院からの承認を受けることになります。


Dec 15, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Masao Morita / 森田 允夫氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จากคุณMasao Morita ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2017年12月14日チェンマイ在住のロングステイヤー森田 允夫氏より日本研究センターに日本関連書籍をご寄贈いただきました。ありがとうございました。

คุณMasao Morita ผู้บริจาคหนังสือ (ซ้าย)
อาจารย์ ดร. มาวายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา (ขวา)
森田 允夫氏(左)
西田昌之 副センター長(右)

Dec 12, 2017

คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่น/ランナー文化工芸協会 ラクサミー・シーソムペット会長 日本研究センターにご来訪

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้การต้อนรับ

2017年12月12日ランナー文化工芸協会 ラクサミー・シーソムペット会長が日本研究センターをご来訪されました。サランヤー・コンジット センター長がお迎えしました。

Reportงานสัมมนา“การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” /Report 教員セミナー『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』 開催

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ในหัวขอ “การศึกษาภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 4 ท่าน คือ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์เรียวตะ วากะโซเนะ และอาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

2017年12月9-10日北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムで、バンコク日本人商工会議所の助成を受けて、教員セミナー『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』をくチェンラーイ県チェンコーンのフォーチュン・リバービュー・ホテル・チェンコーンで開催しました。チェンマイ大学からはサランヤー・コンジット先生、西田昌之先生、若曽根了太先生、ピヤトーン・ゲーウワタナ先生の4名が参加しました。

อาจารย์ Isao YAMAKI (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
八巻 一三男先生(ファーイースタン大学)


ในวันที่ 9 ธันวาคม2560 การจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การมองยอนหลัง การศึกษาภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ”  ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจำนวน 8 มหาวิทยาลัย และชมรมครูภาษาญี่ปุนภาคเหนือ ชมรมครูภาษาญี่ปุนระดับมัธยมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน

9日は北部タイ日本語教師会、北部タイ中等教育教師会と8大学の日本語・日本教育の経緯とカリキュラムの発展について振り返りました。

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
サランヤー・コンジット先生 (チェンマイ大学人文学部日本研究センター)

อาจารย์ Ayumi SHIMOMURA
(Adviser of Japanese Language Education, Japan Foundation ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)
下村朱有美先生(国際交流基金日本語教育アドバイザー・ユッパラート高校所属)

อาจารย์ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
タッサワン・トーンハーン・ナガタ先生
(チェンマイラーチャーパット大学)

อาจารย์ Jun Matsubara (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
松原潤先生(ナレースワン大学)

อาจารย์ Akino Minato (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
湊あきこ先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学)

อาจารย์ Yoko Harano (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学)

อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง  (มหาวิทยาลัยพะเยา:ขวา)
コーマパット・プラワン先生 (パヤオ大学:右)
อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา:ซ้าย)
金谷俊暁先生(パヤオ大学:左)ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ“ภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาในอนาคต” โดยมีการแบ่งกลุ่มตามหัวข้อทั้งหมด 6 หัวข้อ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอ

10日は北タイの日本語教育の課題を6つのテーマに分けてグループ討議を行いました。

หัวข้อที่ 1 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศและการหางานทำ
テ―マ1:留学・就職

หัวข้อที่2 การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
テ―マ2:日本語教育
หัวข้อที่ 3 ญี่ปุ่นศึกษา
テーマ3:日本研究・日本事情


หัวข้อที่ 4 การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
テーマ4:日本語教育のための課外生活動の発展
หัวข้อที่ 5 ปัญหาการจ้างงานอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น/ญี่ปุ่นศึกษาและปัญหาการรับสมัครนักศึกษา
テーマ5:日本語・日本研究の教員雇用・学生募集に関する課題

หัวข้อที่ 6 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายฯ
テーマ6:コンソーシアムにおける相互協力関係の発展

อาจารย์ Saori KOGA (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
甲賀早織先生(ナレースワン大学)อาจารย์ ดร. ปิยธร แก้ววัฒนะ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ピヤトーン・ゲーウワタナ先生(チェンマイ大学)


Dec 4, 2017

【ประชาสัมพันธ์】โครงการ “เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น” /【お知らせ】「日タイ修好130周年記念健歩大会」のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
タイ王国元日本留学生協会北部支部、在チェンマイ日本国領事館による
健歩大会のご案内をいたします。

โครงการ “เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น” 
『日タイ修好130周年記念健歩大会』
โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่

 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
เวลา 06.00 – 10.00 น. 
( 06.00 น. ลงทะเบียน, 06.45 น. พิธีเปิด) 
ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

2017年12月17日(日) 6:00-10:00
(受付 6:00 開始 6:45)
会場:チェンマイ動物園

1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯสาขาภาคเหนือ (โทร 053-272-331)
2. พิมพ์ใบสมัครทางเฟสบุ๊ค “สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาภาคเหนือ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และโอนเงินค่าสมัคร
    เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์
    ชื่อบัญชี นางวลัยพร กาญจนการุณ หรือ น.ส.สุขุมาล สุกโชติรัตน์ หรือ น.ส.อัจฉริยา สุวรรณพิทักษ์
     หมายเลขบัญชี 540-0-31649-2
     กรุณานำหลักฐานการโอนเงินมายืนยัน ณ จุดรับลงทะเบียน
3. สมัครและลงทะเบียนหน้างาน:
    ค่าสมัคร : ประเภทบุคคล 300 บาท
    ประเภทกลุ่ม (4ท่าน)  ทีมละ  1, 000  บาท 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ­­­
>>Download<<
E-mail:ojsatn@gmail.com

参加費 :一人300バーツ、チーム(4名)1,000バーツ
参加方法:所定の申込用紙を印刷し必要事項を記入の上、以下のメールアドレスに送付してください。
(協会事務所への持ち込みも可能です)
申込み書ダウンロード
>>Download<<
メールアドレス:ojsatn@gmail.com


Report กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร/Report アヌサーンスントーン聾学校防災訓練への参加

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการอบรมนักเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเจแปนฟาวเดชั่น ตามโครงการ HANDs Project×Iza! Kaeru Caravan Message from 1995 at Kobe ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาจารย์ ดร.มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และนางสาวญาณันต์ นิวาศะบุตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมในครั้งนี้

2017年11月29日チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、チェンマイ市内、アヌサーンスントーン聾学校で行われた聾学生に対する防災プロジェクト『HANDsXイザ!カエルキャラバン Message from 1995 at Kobe』(国際交流基金 主催)に参加しました。センターからは、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、ヤーナン・ニワーサブット プロジェクト連携コーディネーターが伺いました。
กิจกรรมการทำเสื้อชูชีพจากขวดน้ำพลาสติก Life Jacket
ライフジャケット作り

Mr.Hirokazu Nagata , General Advisor of HANDs Project (กลาง)
 อาจารย์ ดร. ภัทร์อร พิพัฒนกุลประธานหลักสูตรสาขาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ล่ามแปล (ขวา)
永田宏和氏(HANDs Project 顧問)(中央)
パットオーン・ピパタナグン先生(シーナカリンウィロート大学人文学部タイ語東洋言語学科東洋言語カリキュラム長 通訳)(右)


กิจกรรมเรียงลำดับการรับมือภัยพิบัติ
防災協力ゲーム

กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ファーストエイド訓練

กิจกรรมจริงหรือไม่
防災〇×クイズ
นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
今回プロジェクトに参加したアヌサーンスントーン聾学校の学生の皆さん

กิจกรรมผูกเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนช่วยชีวิต
命綱の結び方

กิจกรรม Speed Card
防災スピードカードゲーム


กิจกรรมทดสอบความจำเครื่องมือฉุกเฉิน
緊急時対応のクイズ

กิจกรรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
担架の作り方

กิจกรรม Paper dish พับจานกระดาษ
紙のお椀の作り方

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา(ซ้าย)
คุณวัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวเดชั่น(ขวา)
サランヤー・コンジット日本研究センター所長(左)
ワタナー・オーンパーニット氏 (国際交流基金)(右)

Dec 3, 2017

อาจารย์ ดร. ภัทร์อร พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / シーナカリンウィロート大学パットオーン・ピパタナグン先生 ご来訪

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร. ภัทร์อร พิพัฒนกุล ประธานหลักสูตรสาขาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน

2017年11月29日、シーナカリンウィロート大学人文学部タイ語東洋言語学科東洋言語カリキュラム長 パットオーン・ピパタナグン先生がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、教育分野での協力に関して話し合いを行いました。

Nov 26, 2017

Report การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 11 / Report 第11回タイ全国日本研究学術会議

ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 11 "การศึกษาญี่ปุ่น... สิทธิ ความถูกต้อง เลี้ยวขวา" (Japan's Education...Right?) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2017年11月23-24日、コンケーン県コーンケーン大学教育学部 で開催された第11回タイ全国日本研究学術会議 (JSAT11)「Japan's Education...Right?」にチェンマイ大学人文学部日本研究センターから教員、修士学生が参加しました。

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง และ อ.พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา) ในส่วนของ อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) และผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ก็ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน

本学からは、ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授とパンピチャヤー・パンヤーフーさん(日本研究修士課程)の2名が口頭発表を行いました。またサランヤー・コンジットセンター長とベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授は評議委員として会議運営に協力しました。

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
マイトリー・インプラシット准教授(コンケーン大学 教育学部長)

Mr. Norihiko Yoshioka (ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
吉岡憲彦所長 (国際交流基金 バンコク日本文化センター) 
Prof. Dr. Takuya BABA (Hiroshima University)
馬場 卓也教授(広島大学)


Assoc. Prof. Dr. Takayoshi Maki (Hiroshima University)
 牧 貴愛 准教授(広島大学)

 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ (นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย)
シリポーン・ワッチャワンク准教授(JSAT会長)

ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授


อาจารย์ พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา)
パンピチャヤー・パンヤーフーさん(日本研究修士課程)

ผู้วิพากษ์: ศ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล
(ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ディスカスタント:パットオン・ピパッタナグン教授
(シーナカリンウィロート大学人文学部タイ語東洋言語学科)