Sep 22, 2016

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センターから
日本研究セミナー公開講義のご案内

ในหัวข้อ
 "นโยบายการเกษตรของญี่ปุ่น"
『日本の農政』ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年9月25日(日)
13:00-16:00
場所:チェンマイ大学人文学部
6号棟一階日本研究センター

วิทยากร : 

渋谷長生教授: 『日本の農業と農政事情』 
Professor Chosei, SHIBUYA: 
“สถานการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเกษตรและภาคเกษตรกรรมของปรเทศญี่ปุ่น” 


前田智雄准教授:『日本と青森県の野菜生産について 』 
Associate Professor Tomoo MAEDA:
“การผลิตพืชผักของจังหวัดAomoriและประเทศญี่ปุ่น” 


本多和茂准教授:『日本における花卉園芸および花卉産業 』 
Associate Professor Kazushige HONDA:
“การปลูกและอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในประเทศญี่ปุ่น”弘前大学農学生命科学部 
Faculty of Agriculture and Life Science, มหาวิทยาลัย Hirosaki


ภาษาในการบรรยาย:ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語
 
ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ 
(หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:サランヤー・コンジット
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長)

ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวนจำกัด 
จำนวน 10 ท่าน 
โดยให้สิทธิแก่นักศึกษาและอาจารย์ก่อนเป็นอันดับแรก
ลงทะเบียนล่วงหน้า :
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทร. 053-943284
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2559


参加優先:学生・教員
参加人数:10名 
参加希望者は、9月24日まで以下にご連絡ください。
053-943284 (+66 Thailand)

จัดโดย :ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
主催: チェンマイ大学人文学部日本研究センター

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate School of Economics มหาวิทยาลัย Kyoto เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 京都大学大学院経済学研究科 日本研究センターへご来訪

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์ Shuji HISANO, อาจารย์ ดร. John X. LAMBINO และนักศึกษาจำนวน 12 คน จากGraduate School of Economics, มหาวิทยาลัย Kyoto ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมด้วยอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ Wakasone RYOTA อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ให้การต้อนรับ

2016年9月21日京都大学大学院経済学研究科 久野秀二教授、同研究科ジョン・ランビーノ上級講師と国際学生12名が日本研究センターに来訪し、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、若曽根了太講師がお迎えし、センターの活動とタイ・チェンマイでの日本との交流事情について英語でご説明いたしました。

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ / タイ国立天文学研究所(NARIT) ご来訪

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. คุณพิสิฎฐ นิธิยานันท์ จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการพูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือในโครงการ "การเสวนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2559"

2016年9月21日タイ国立天文学研究所(NARIT)職員ピシット・ニティヤーナン氏が、本学日本研究センターにご来訪され、「2016 年日タイ天文学交流セミナー」の協力に関して話し合いました。


คุณพิสิฎฐ นิธิยานันท์ (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ:ซ้าย)
ピシット・ニティヤーナン氏(タイ国立天文学研究所(NARIT):左)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター)


Sep 21, 2016

Report การบรรยายหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอ" โดยรศ.ดร. Senshu YOSHII /Report 吉井千周准教授講義「プレゼンテーション入門」

วันที่ 18 กันยายน 2559 รศ.ดร. Senshu YOSHII, จาก National Institute of Technology, Miyakonojo College ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา "ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年9月18日、日本研究センターにおいて『人文学・社会科学調査原論』の授業で、都城工業高等専門学校 吉井千周准教授に 「プレゼンテーション入門」のタイトルでゲスト講義を行っていただきました。

โดยรศ.ดร.Senshu YOSHII ได้นำประสบการณ์ที่เคยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และเคยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานของนักศึกษามาใช้ในการบรรยาย ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย ศูนย์ญี่ปุ่นฯ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

多くの学会の発表、学生発表指導のご経験を生かし、プレゼンテーションの仕方をわかりやすくご指導頂きました。ありがとうございました。Report การนำเสนองานวิจัยของ อ.ดร.Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัย Meiji Gakuin ประเทศญี่ปุ่น /Report明治学院大学シンポジウムに西田副所長派遣

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 อ.ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันและการแสดงตัวตนของตนเองในญี่ปุ่นสมัยใหม่"  ณ มหาวิทยาลัย Meiji Gakuin ประเทศญี่ปุ่น โดยครั้งนี้ อ.ดร. Masayuki NISHIDA ได้ทำการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันในสมัยใหม่ของประเทศไทย"

2016年9月17-18日、日本東京・明治学院大学白金校舎10号館大会議室にて開催されたシンポジウム『近代日本の日記文化と自己表象』にチェンマイ大学人文学部日本研究センターから西田昌之副所長を派遣し、「近現代タイの日記文化」のタイトルで発表いたしました。

อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
西田昌之講師(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長:左)
Assit.Prof. Yusuke Tanaka (Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University:ขวา)
田中 祐介 助教 (明治学院大学教養教育センター:右)


島利栄子氏(女性の日記から学ぶ会代表)
Ms.Rieko Shima (ตัวแทนสมาคมการเรียนรู้ผ่านบันทึกประจำวันของผู้หญิง)
Sep 20, 2016

ประชาสัมพันธ์ การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่นประจำปี 2559 / 2016年チェンマイ落語公演会のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชม

การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่นประจำปี 2559

ในวันพุธ ที่  5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมAuditorium มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
日本文化紹介イベントのお知らせをいたします。
関心のある方はどうぞご参加ください。

2016年チェンマイ落語公演会

日時:2016年10月5日(水)13:00-14:30 
場所:ファーイースタン大学オーディトリアム

     

กำหนดการตามข้อมูลด้านล่างนี้
チェンマイ落語公演会スケジュールは以下の通りです。

ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี !!
入場無料‼

ผู้สนใจเข้าร่วมฯ  กรุณาแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่
คุณOTANI เบอร์โทรศัพท์ 085-653-3001

参加ご希望の方は以下電話番号までご連絡ください。
  085-653-3001 (大谷)


จัดโดย: มูลนิธิศิลปะเล่าเรื่องตลก 
สนับสนุนโดย: Agency for Cultural Affairs 2016, Government of Japan
และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

主催:財団法人落語芸術協会  
助成:平成28年度文化庁国際芸術交流事業支援 
後援:ファーイースタン大学

Sep 16, 2016

เทศกาลชมพระจันทร์ 2559 / お月見 2016 開催

วันที่ 15 กันยายน 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลชมพระจันทร์ "Otsukimi" ในงานนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันชมพระจันทร์กลางฤดูใบไม้ร่วง(Chushu no Meigetsu) ตามธรรมเนียมญี่ปุ่น 

2016年9月15日、チェンマイ大学日本研究センターでお月見を行いました。日本語科の学生、日本人留学生の皆さんがサランヤー所長邸で中秋の名月を楽しみました。


วิทยาลัย National Institute of Technology, Miyakonojo College เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ / 都城工業高等専門学校 ご来訪

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 Mr.Yoshikane, Ueno, Technical Specialist จาก National Institute of Technology, Miyakonojo College ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการพูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับความช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการด้านยินในเหตุการณ์ภัยพิบัติ

2016年9月14日都城工業高等専門学校技術専門職員上野純包氏が、本学日本研究センターにご来訪されました。災害時の聴覚障碍者支援におけるタイ日本共同研究に関して話し合いました。


Sep 14, 2016

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo เข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 京都文教大学 センターへご来訪

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์ Yuji BABA อาจารย์ประจำ, Shu NIMONJIYA นักวิจัย และนักศึกษาจำนวน 4 คน มหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyoได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯตามโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อการลงพื่นที่ทำวิจัยทางสังคมศาสตร์

2016年9月13日京都文教大学 馬場雄司教授、実習職員二文字屋脩氏と学生4名が日本研究センターに来訪され、西田昌之副所長がお迎えしました。

今回は、京都文教大学の総合社会実習のフィールドワークのためにご訪問されました。


Sep 13, 2016

ดร. Sennosuke YOSHIDA ผู้อำนวยการ Japan Thailand Association เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ/日本タイ協会吉田千之輔理事長ご一行ご来訪

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ดร. Sennosuke YOSHIDA ผู้อำนวยการ และ Mr. Hiromi Kaneko ผู้อำนวยการบริหาร Japan Thailand Association ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการขยายห้องสมุดของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ


2016年9月12日日本タイ協会吉田千之輔理事と金子浩己常任理事がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長がお迎えしました。

センターの日本語図書拡充について意見を交わしました。