Dec 20, 2010

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนผลการเรียนดีเด่น ทุนศึกษาต่อระยะสั้นที่ญี่ปุ่น และทุนผลการเรียนดีเด่นระดับปริญญาโท ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ท่านคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านคณะกรรมการฝ่ายความชาวยเหลือสังคม ส่วนการศึกษา หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ และทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือให้พิธีการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออีกในโอกาสต่อไปในอนาคต


ขอเชิญร่วมงาน “กระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของญี่ปุ่น”
     สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“กระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของญี่ปุ่น” 
(The Development Process of Democracy in Japan)
โดย 
Professor Kaoru Iokibe 
ผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Social Science, University of Tokyo, Japan 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.30 น.
ณ ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์ การจัดสร้างชั้นหนังสือรายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์ การจัดสร้างชั้นหนังสือ    จากซ้ายไปขวา (แถวยืนชาวญี่ปุ่น)
1.  Mr. Yamada  Keiji
2.  Mr. Sekine  Katsunari
3.  Mr. Utsunomiya  Takeo
4.  Mr. Kimura  Masakatsu
5.  Mr. Shoji  Kunitada
6.  Mr. Osaki Eiichi
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ทั้งหมดที่มอบให้ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ จึงได้ผลสำเร็จที่สวยงาม สมบูรณ์ และได้ประโยชน์สูงสุด มา ณ โอกาสนี้

การดำเนินการเพิ่มชั้นหนังสือสำเร็จแล้วทุกขั้นตอน


    หลังจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้ทำการเริ่มขยายพื้นที่และสร้างชั้นหนังสือเพิ่ม  ขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างชั้นและเพิ่มหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้ง 2 ชั้นจะตั้งแยกกัน ชั้นแรกจะอยู่บริเวณทางเข้า เป็นชั้นหนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรม วีดีโอเทป และหนังสืออ่านนอกเวลา   *หมายเหตุ* หนังสือชั้นนี้เป็นหนังสืออ้างอิง ไม่สามารถลงทะเบียนยืมได้ แต่สามารถ ยืมไปถ่ายเอกสารชั่วคราวได้

ชั้นหนังสือชั้นที่ 2 อยู่บริเวณด้านในสุดของห้อง จะเป็นประเภท วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สามารถลงทะเบียนยืมได้
    

 

Dec 7, 2010

นิทรรศการหนังสือญี่ปุ่น โดย The Japan Foundation, Bangkok


     วันพุธที่17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ทางมูลนิธิ The Japan Foundation กรุงเทพฯ ร่วมกับ ร้านหนังสือ สุริวงศ์ บุ๊คเซ็นเตอร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดงาน "นิทรรศการหนังสือญี่ปุ่น"
     โดยวันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน จัดแสดงหนังสือที่ร้านหนังสือ สุริวงศ์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ในส่วนของงานแสดงนิทรรศการ โดยหนังสือทั้งหมดได้รับมาจากมูลนิธิ The Japan Foundation กรุงเทพฯ เพื่อมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจหนังสือประเภทต่างๆของญี่ปุ่นได้เข้าชม เช่น นิทาน นิตยาสาร หนังสือศิลปะและวัฒนธรรม และประเภทอื่นๆและตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม หนังสือทั้งหมดได้ทำการย้ายมาจัดแสดง ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน CMU Book Fair เพื่อจัดแสดงให้กลุ่มนักศึกษา และผู้เข้าใช้บริการหอสมุดได้รับชมหนังสือของนิทรรศการหนังสือญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบคุณ The Japan Foundation, Bangkok ที่ได้ให้การสนันสนุนหนังสือทั้งหมดที่มาจัดแสดงในครั้งนี้

การขยายพื้นที่ เพื่อเพิ่มชั้นหนังสือจากที่ได้ทำการขยายพื้นที่ของห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น  ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้มีนโยบายในการเพิ่มชั้นวานหนังสือเพิ่มขึ้น
โดยเริ่มทำการตั้งแต่สัปดาห์แรกของธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับความอนุเคราาะห์ จากชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน  ได้แก่   Mr. Masakatsu Kimura ตำแหน่งรองประธานกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และ Mr. Takeo Utsunomiya อดีตช่างไม้  ทั้ง2ท่านเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานไม้เป็นพิเศษ จึงมอบความช่วยเหลือทุกขั้นตอนในการจัดทำชั้นหนังสือด้วยไม้ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวัดขนาด,ตัด,ขัด,เจาะ ทั้งนี้ทำด้วยความสมัครใจและไม่คิดแรง เพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยแก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา,นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

 ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบพระคุณ Mr. Masakatsu Kimura และ Mr. Takeo Utsunomiya ในความช่วยเหลือทั้งหมดที่มอบให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

Nov 11, 2010

JA471: 日本関係オンライン資料JA471: 日本関係オンラ資料
日本研究センターブログ  http://cmujpsc.blogspot.com/
センター自体は、月曜日から金曜日、08:30-16:30まで開いていますので、どんどん利用しましょう。

チェンマイ大学図書館学術論文データベース http://library.cmu.ac.th/cmul_new/refer_db.html 
チェンマイ大学の中央図書館や人文学部図書館にも、たくさんの日本に関連した書籍が所蔵されています。 上記のリンクは、学術論文のデータベースです。論文を書く際に使いましょう。

NHKニュース  http://www.nhk.or.jp/news/
これまで日本のニュースは、ケーブルテレビに加入しなければ見られませんでしたが、このサイトから最新のニュースが視聴できます。

総合的な辞書サイト。国語、類義語、英和・和英、手話などをそなえています。

奨学金 http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships.html
日本へ留学したい人のための情報サイト。奨学金リストから、大学紹介、留学生へのサポートまで幅広い情報を提供しています。

統計 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/siteMapView.do?method=init
日本に関する統計データーベース。「日本の今」を語る際には、先入観で議論をせず、数字を見てみましょう。ちがった日本の姿が見えてくるかもしれません。

Nov 8, 2010

日本研究センター拡張工事先週からここチェンマイも、朝晩はすっかり冷え込んできました。空を見上げれば、北から越境してきたツバメたちが飛び交っています。
さて、かねてから計画していたセンターの拡張工事が先週から始まりました。あと1週間ほど十分な形で施設を利用していただくことができません。
現在、壁の取り壊し工事が終わり、床の仕上げを行っています。完成のあかつきには、ビデオ視聴コーナー設置、小会議室1部屋および50人が入れる講義室がセンターに加わることになります。
バンコク日本人商工会議所から、ビデオ視聴コーナー設置のために支援をいただいています。チェンマイ大学人文学部の補助と併せて施設の拡充を行ってゆきます。
後しばらくの間、ご不便をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

    ทางศูนย์ภาษาญี่ปุ่นมีแผนการก่อสร้างขยายห้องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และหลังจากนี้ราวๆ 1 สัปดาห์
จะยังไม่สามารถใช้สถานที่ได้
    เวลานี้การทุบกำแพงเพื่อขยายห้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และอยู่ระหว่างทำการปูพื้น
พรุ่งนี้เช้าจะทำการ ติดตั้งมุมการชมวีดีทัศน์ ห้องประชุมเล็ก และห้องบรรยายที่สามารถรับได้เพิ่มขึ้น50คน
  ซึ่งการขยายพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการติดตั้งมุมการชมวีดีทัศน์จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากหอการค้าญี่ปุ่น(กรุงเทพฯ)
  หลังจากนี้ระยะหนึ่ง จึงจะสามารถเข้าใช้ศูนย์ได้  ขออภัยในความไม่สะดวก

DVD มาใหม่
 Casshern  : คาสเชิร์น  เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็ก ถล่มสงครามจักรวาล
50 ปีภายหลังที่มหาสงครามระหว่างฝ่ายพันธมิตรตะวันออกและพันธมิตรยุโรปสิ้นสุดลง
โดยฝ่ายพันธมิตรตะวันออกเป็นผู้ชนะ ผลจากสงครามในครั้งนั้นทำให้เกิดสารพิษตกค้างมากมาย
ส่งผลให้มนุษย์ต้องล้มตายและเหลือมนุษย์อยู่ไม่มาก แต่แล้ว ดร. โคทาโร่ อาสึมะ
ได้ทำการค้นคว้าวิจัย "นโอเซล" มีผลต่อการสร้างอวัยวะต่างๆของมนุษย์ขึ้นมาใหม่แต่จู่ๆ เมื่อฟ้าผ่าลงมายังห้องทดลอง ทำให้เซลล์มนุษย์ที่ทำการทดลองอยู่นั้น มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลายเป็นพวกมนุษย์กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีกำลังเหนือมนุษย์
ดร. โคทาโร่ จึงต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำการทดลองกับ เท็ตสึยะ บุตรชายของเขา
ให้เขากลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ เพื่อที่จะช่วยมนุษย์โลกต่อไป


CAPE NO.7  : 7 ฉบับ รักไม่ลืม
ย้อนกลับไปเมื่อ 60 กว่าปีก่อน ครูหนุ่มชาวญี่ปุ่นตกหลุมรักสาวชาวบ้านในไต้หวัน
แต่ทันทีที่สงครามโลกครั้งที่สอง สงบ (พร้อมกับที่ญี่ปุ่นยอมถอนกำลังจากไต้หวัน)
ครูหนุ่มจึงต้องพรากจากคนที่ตนรัก ระหว่างนั่งเรือกลับภูมิลำเนา เขาเขียนจดหมายรักไว้ 7 ฉบับ
แต่ไม่เคยได้ส่งไปถึงมือผู้รับ...
หนังกลับมาเล่าเรื่องในยุคปัจจุบัน อากะ เด็กหนุ่มที่ฝันจะตั้งวงดนตรีแต่ก็ไปไหนไม่รอด
ต้องกลับมาทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่บ้านเกิด วันหนึ่งเขาได้เจอจดหมายประหลาด 7 ฉบับ
ที่ถูกส่งมาจากญี่ปุ่น มองดูที่อยู่บนหน้าซอง ก็ปรากฏว่า ที่อยู่ที่ว่านี้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว 
อากะจึงถือวิสาสะ เปิดอ่านเนื้อความจดหมาย 
และเรื่องราวความรักในอดีต ก็ค่อยๆไขปริศนาของมันออกมา


Kikujiro : คิคุจิโร่ ยากุซ่าหน้าตาย
เรื่องราวของความอบอุ่น เริ่มขึ้นเมื่อชายคนหนึ่ง ผู้ไม่เอาไหนและดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จใดๆ
ในชีวิต ซึ่งต้องรับภาระ(ด้วยการโดนภรรยาบังคับและไม่เต็มใจ) ในการพาเด็กแสนซนคนหนึ่ง
ออกเดินทางเพื่อค้นหาแม่ของหนู้น้อย เรื่องราวทุกข์สุขต่างๆจึงเกิดขึ้นระหว่าเดินทาง
ที่ได้กลายเป็นประสบการณ์งดงาม ซึ่งทำให้ ฤดูร้อนปีนั้นกลายเป็น
"ภาพแห่งความทรงจำที่ยากจะลบเลือน"


Retribution :  ปริศนาเสียงกรีดวิญญาณ
นักสืบโยชิโอกะต้องเข้าไปสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง เมื่อเขาได้พบรอยนิ้วมือและของใช้ส่วนตัวของฆาตกร ตกอยู่ในที่เกิดเหตุรวมไปถึงร่องรอยที่ทิ้งไว้บนศพของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เขาจึงเริ่มสงสัย
ว่า แท้จริงแล้วตัวเขาเองอาจเป็นฆาตกรคนดังกล่าวเสียเอง ซึ่งแม่แต่วามทรงจำของเขาเอง
ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ หนึ่งความลับนำทางไปสู่อีกทางหนึ่งปริศนา เงื่อนงำปลายทางนำสู่บทสรุปหลอน


Rainbow Song  :  กว่าจะรู้ว่ารัก (เพื่อน)
โทโมยะ แอบชอบ อาโออิครั้งแรกในมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบ อาโออิได้งานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ
แต่โทโมยะกลับไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน เขาใช้ชีวิตไปวันๆ จนเมื่ออาโออิตัดสินใจลาออกจากงาน
เพื่อเดินทางไปอเมริกา และผลักดันให้โทโมยะได้มาทำงานแทนเธอ
ก่อนไปเธอบอกเขาว่าไปเพราะอกหัก แต่ถ้าคนที่เธอรักนั้นอยากให้เธออยู่ข้างๆ เธอก็พร้อมจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเขา เหมือนโทโมยะจะไม่รู้ความหมายนั้น เขาโบกมือให้และบอกเธอว่า พยายามเข้านะ
และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยืนอยู่เคียงข้างกัน

Yogen  :  รู้ เห็น ตาย
เรื่องราวของครอบครัวซาโตมิ ขณะกำลังเดินทางกลับโตเกียว ระหว่างทางได้แวะตู้โทรศัพท์สาธารณะ
เพื่อต่อสัญญาณอินเตอร์เนตส่งงาน ทำให้ฮิเดกิ ซาโตมิ ได้พบกับเศษหนังสือพิมพ์ขาดๆชิ้นหนึ่ง
และต้องตกตะลึง เมื่อข่าวในหนังสือพิมพ์คือข่าวการตายของลูกสาวของเขา และลูกสาวของเขาต้อง
ตายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆ โดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เลย
3 ปีผ่านไป ฮิเดกิ ตกในสภาพหวาดผวา และเขากได้รับหนังสือพิมพ์อีกครั้ง
เตื่อนถึงการตายของคนรอบข้างของเขาอีกเช่นเดิม เขาจะแก้ไขมันอย่างไร ?

Nov 2, 2010

日本研究センター書籍リストの公開日本研究センターに納められている蔵書のリストを公開いたします。まだ一部ではありますが、日本政府の援助によって購入された本の約3800冊の書籍リストです。
当センターでは、チェンマイ大学の研究者、教員、学生はもちろん、外部の方にも書籍の貸し出しを行っております。貸し出しには、身分を証明するもの(パスポートや運転免許証など)が必要になりますので、センターまでお持ちください。教員の方は一回につき5冊まで、2週間貸し出しいたしております。学生およびその他の方には、1回につき3冊まで1週間お貸しいたします。

今回リストには掲載されていませんが、ご支援者の方から寄付していただいた書籍が数多くあります。お問い合わせは日本研究センターまでご連絡ください。電話053-943284

Oct 28, 2010

การสอบพรีเทสต์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นการสอบพรีเทสต์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (N1  N2  N3 Only)
チェンマイ大学・日本語能力試験プリテストのお知らせ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัน-เวลา: วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน  2553               
ฟังบรรยายรายละเอียดของการสอบวัดระดับแบบใหม่ เช่น ลักษณะของข้อสอบ เกณฑ์การคิดคะแนน ฯลฯ
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553  (วันสอบ)

การสอบ 1 - ระดับ N1 N2 และ N3        สอบเวลา 9:00 น.
การสอบ 2 - ระดับ N1 N2 และ N3        สอบเวลา 13:00 น.
N1 - Gengo Chishiki 100 นาที + Chokai 60 นาที = Total 160 นาที
N2 - Gengo Chishiki 105 นาที + Chokai 50 นาที = Total 155 นาที
N3 - Moji Goi 30 นาที + Bunpo Dokkai 70 นาที + Chokai 40 นาที = Total 140 นาที

วันพุธ ที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน  2553  
เฉลยและอธิบายข้อสอบ
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ค่าสมัครสอบ40 บาท (N1, N2, N3)  
ข้อสอบ: ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น จาก “Full Hypothetical Practice Tests with Analysis of New Trends” The Japan Times, 2010
การสมัคร: สมัครที่ อ.โอตะ
* ช่วงเวลารับสมัคร  วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553
  ผู้สนใจสมัครกรุณาชำระเงิน ที่ อ.โอตะ

Oct 22, 2010

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6: เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น: มุมมองชีวิตและแง่คิดผ่านภาพยนตร์
ในวันที่ 17 และวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นขึ้นในหัวข้อ "มุมมองชีวิตและแง่คิดผ่านภาพยนตร์" ซึ่งจะได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ที่สะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิต แนวคิดของชาวญี่ปุ่นทั้งหมด 4 เรื่อง โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จะมีการฉายและบรรยายทางวิชาการของภาพยนตร์เรื่อง "การมีชีวิตอยู่" (ikiru) ซึ่งกำกับโดยคุโระซะวะ  โดยได้รับเกีรติจาก รศ.กำจร หลุยะพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้บรรยายทางวิชาการในครั้งนี้

ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะจัดฉายที่ห้องเรียน HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943284