ภารกิจของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センターの活動 / Activities

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มีภารกิจในการผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยเน้นการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลักดังต่อไปนี้

日本研究センターは、さまざまな活動を通じて、日本に関する知識の創造と普及活動を行う。その活動は次の5分野である。

Japanese Studies Center aims to contribute to creating new perspectives in Japanese studies and promoting to distribute knowledge on Japanese studies for public by following five strategies.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาที่มีคุณภาพ / 質の高い日本研究とその向上 / Developing further knowledge of Japanese studies▼


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของท้องถิ่น / 地元社会参加型の学術活動 / Developing research methods involving intellectual interests of local society▼3. การให้บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น / 書籍及び音響画像教材の閲覧・貸出 / Operating library of Japan-related books and audio-visual materials▼


4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น / 日本文化・芸術の鑑賞 / Providing opportunities to engage with Japanese culture and fine arts▼


5. ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นงานวิจัย / 研究活動 / Conducting academic research▼