May 25, 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 6  "ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน"
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

May 4, 2012

ความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา


   

       สืบเนื่องจากการสร้างชั้นวางหนังสือเพื่อรองรับจำนวนหนังสือที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งขยายพื้นที่ของศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา  บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์อย่างไม่ขาดสาย

       ขณะนี้ การสร้างชั้นหนังสือดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่   และหลังจากนี้ทางศูนย์จะเริ่มทยอยนำหนังสือขึ้นจัดเรียงบนชั้นตามหมวดหมู่ต่อไป

       ดังนั้นท่านผู้ที่สนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมพร้อมทั้งใช้บริการยืม-คืนหนังสือได้ทั้งในพื้นที่ให้บริการปัจจุบันและพื้นที่ขยายใหม่  ในวันและเวลาทำการของศูนย์ฯ   


                      


                            

  

May 1, 2012

ประกาศ

ศูนย์ญี่่ปุ่นศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าชมและใช้บริการ
สื่อมัลติมีเดีย (DVD, VDO) หลายประเภทเช่น ภาพยนตร์ สารคดี การศึกษา ฯลฯ 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอประกาศงดให้บริการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (1 วัน)
เนื่องด้วย บุคลากรเดินทางไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 
คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดชลบุรี