Sep 4, 2013

ข่าวประชาสัมพันซธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษเรื่อง "Grant for Japan-related Research Projects" 

(เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น 
และทุนสำหรับทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น)

โดย Mr. Sakakibara (Program Officer, The Sumitomo Foundation)

ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์
โทร.053-942345, 053-943219 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Sep 2, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา
หัวข้อ (1) Dressing JAPAN : เพศสภาพกับการแต่งกายในสังคมญี่ปุ่น

会場までの経路はここをクリックしてください。
แผนที่ แสดงที่ตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คลิ๊ก

(2) อาหารญี่ปุ่นกับสุขภาพ : Japanese Food and Health
การบรรยายทั้ง 2 หัวข้อ บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีผู้แปลความเป็นภาษาไทย
สำหรับผู้ที่สนเข้าร่วมโครงการฯ 
สามราถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
会場までの経路はここをクリックしてください。
แผนที่ แสดงที่ตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คลิ๊ก