Mar 19, 2014

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ