Aug 21, 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / ทุนการศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Exchange Students to Ochanomizu University (Fiscal Year 2015)

ดังรายละเอียด / คุณสมบัติ / ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ LINK

นักศึกษาผู้ที่สนใจสมัครฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942645 ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21/08/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ 

พัฒนาการความยากจนในสังคมญี่ปุ่นร่วมสมัย และแนวทางการแก้ปัญหา : 
Poverty development and countermeasure in Japan 

วัน อาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557, เวลา 09.00 - 12.00 น. 
สถานที่ : ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น (มีผู้แปลความเป็นภาษาไทย)

วิทยากร : Prof. Dr. Eiji Oguma Professor at Keio University, Japan
ผู้แปลความ : คุณมุทิตา พานิช ล่าม/ นักแปลอาชีพ

สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ โปรดแจ้งความประสงค์ มายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ทาง      (1) โทรศัพท์ 053-943284 (2) อีเมล : cmujapancenter@gmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 
เพื่อการจัดเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป