Oct 14, 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

การบรรยายและเสวนาพิเศษ โดยผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้