Nov 20, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณบุณฑริกา วิเชียรเขียว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับหนังสือบริจาคจำนวน 108 เล่ม จาก คุณบุณฑริกา วิเชียรเขียว 

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป 

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
Nov 14, 2018

【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ / バンコク日本人商工会議所・第10回奨学金授与式、および第7回日系企業セミナー開催

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 10 ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาใน 9 สถาบันที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ  พร้อมทั้งจัดงานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึก HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018年11月10日(土)、第10回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式、および第7回日系企業セミナーが、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催のもと、チェンマイ大学・人文学部・50周年会議場において行われました。

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, สมาชิกหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ
在チェンマイ日本国総領事館、JCC委員及びコンソーシアム運営実行委員
สมาชิกหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) และนักศึกษาผู้ได้รับทุน
JCC委員及び受賞者

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนการุณ
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ワライポーン・カンジャナカルン助教授
(チェンマイ大学人文学部副学部長総務担当)
Mr. Shinji NAKANO
(รองประธานและประธานกรรมการด้านการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC))
仲野 真司氏
(盤谷日本人商工会議所 副会頭および社会貢献委員会、教育担当委員長)
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์
(ผู้แทนประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
サランヤー・コンジット先生
(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長代理)
Mr. Kazunori Kawada
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
川田 一徳 総領事
(在チェンマイ総領事館総領事)
อาจารย์ Ryota WAKASONE
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
若曽根了太先生(チェンマイ大学人文学部日本語科講師:左)
อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา:ขวา)
コーマパット・プラワン先生(パヤオ大学人文学部日本語科講師:右)

โดยในงาน นักศึกษาจากเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาฯ ผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นมีจำนวน 18 คน และผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีจำนวน 6 คน

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム加盟大学より、日本短期留学奨学金6名、優秀学生奨学金18名が選ばれ、奨学金が授与されました。


โดยในงานได้มีการกล่าวขอบคุณจากตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และการนำเสนอรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากนักศึกษที่ได้รับทุนเมื่อปีก่อน

成績優秀奨学金授与者は謝辞を述べ、また昨年、短期留学奨学金を授与された学生は留学経験のプレゼンテーションを行いました。

นายจิรศักดิ์ ปินทีโย นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นางสาววันวิสาข์ นาสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวขอบคุณที่ได้รับทุนในครั้งนี้

チェンマイ・ラチャパット大学 人文社会学部 日本語学科 チラサック・ピンティヨーさんとチェンマイ大学 人文学部 日本研究修士課程 ワンウィサー・ナーシンさんは今年の優秀学生奨学金受賞の感謝を述べました。

นางสาวกานดา ไชยเพชรและนายวิชชาชาญ โพธินวล โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย นางสาวรสิกา จิรานุกรม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวนำเสนอรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ได้รับทุนเมื่อปีก่อน

ピブンソンクラーム・ラチャパット大学 人文社会学部 日本語学科 ガンダーシャイペットさんとウィチャーチャーン・ポーティヌワンさん、及びチェンマイ大学人文学部日本研究修士課程院生ラシガー・チラヌコロムさんは昨年の日本短期留学奨学金の感謝を述べ、留学の報告を行いました。

นายจิรศักดิ์ ปินทีโย
(นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
チラサック・ピンティヨーさん
(チェンマイ・ラチャパット大学日本語学科)
นางสาววันวิสาข์ นาสิงห์
(นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ワンウィサー・ナーシンさん
(チェンマイ大学日本研究修士課程)นายวิชชาชาญ โพธินวล :ขวา
(นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ウィチャーチャーン・ポーティヌワンさん:右
(ピブンソンクラーム・ラチャパット大学日本語学科)

นางสาวกานดา ไชยเพชร:ขวา
(นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ガンダーシャイペットさん:右
(ピブンソンクラーム・ラチャパット大学日本語学科)
นางสาวรสิกา จิรานุกรม
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ラシガー・チラヌコロムさん
(チェンマイ大学日本研究修士課程)

ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ ครั้งที่ 7 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอีก 2 แห่ง ได้แก่ อาจารย์ ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) ผู้แต่งหนังสือขายดีเกี่ยวกับญี่ปุ่น,
คุณกัญญาวรัตน์ กิตติ์ธนรัฐ และ คุณพรรณทิภา จิรการพานิชย์ จาก บริษัท PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD. และ คุณชญานิษฐ์ หงสกุล จากบริษัท Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL. มาบรรยายเพื่อแนะนำปริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

午後、第7回日系企業セミナーでは、盤谷日本人商工会議所のご協力により、クリッティニー・ポントンルート博士(ペンネーム:ゲートワッディ・マルムラ)とパーソネル・コンサルタント・マンパワー・タイランド株式会社のガンヤーワラット・クリッタナラット氏およびパンティパー・ジラガーンパニット氏、タイ国東京海上火災保険株式会社のチャラニット・ホンサクン氏の4名が、日本企業への就職の勧め、日本の組織での仕事の仕方などについてご講演しました。อาจารย์ ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)
クリッティニー・ポントンルート博士(ゲートワッディ・マルムラ)
คุณกัญญาวรัตน์ กิตติ์ธนรัฐ
บริษัท PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
ガンヤーワラット・クリッタナラット氏
パーソネル・コンサルタント・マンパワー・タイランド株式会社

คุณชญานิษฐ์ หงสกุล
บริษัท Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL.
チャラニット・ホンサクン氏
タイ国東京海上火災保険株式会社

ช่วงเสวนา ถาม-ตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Panel Discussion) มีผู้ดำเนินรายการ คือ
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

講師の方々との質疑応答は、チェンマイ大学人文学部日本語科講師サランヤー・コンジット先生、及びパヤオ大学人文学部日本語科講師のイッティポン・プアヨイ先生がモデレーターとなって行われました。ทั้งนี้ยังได้นักศึกษาผู้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนา คือนายจิรศักดิ์ ปินทีโย(นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่), นางสาวนุจรีย์ พิทยากิต(นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และนายพัชร ผุสดี(นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ)
チラサック・ピンティヨーさん(チェンマイ・ラチャパット大学日本語学科)とヌッジャリー・ピッタヤキットさん(チェンラーイ・ラーチャパット大学日本語学課程)、パッチャラ・プッサディーさん(パーヤップ大学日本語日本文化学科)が学生代表として質疑応答に参加しました。


Mr.Tsuyoshi INOUE (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事


Nov 13, 2018

日本研究センターのサランヤー・コンジット所長の任期満了

2 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ Ryota Wakasone (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก) และนายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน) เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีและความขอบคุณ แก่อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 
ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ครบตามกำหนดวาระ


อ.สรัญญา คงจิตต์ เริ่มดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 โดยได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จากคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ติดต่อกัน 4 วาระ (1 วาระ เท่ากับ 2 ปี) รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งฯ ทั้งสิ้น 8 ปี
ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ได้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการดำเนินการตามพันธ์กิจด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ  อาทิเช่น การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดหลักสูตรปริญญาโท ด้านญี่ปุ่นศึกษา การจัดสัมมนา/เสวนา วิชาการในหัวข้อ/ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น การผลิตผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัย งานแปล และงานวารสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กร ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น จนทำให้ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน มีผลงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย และได้สร้างคุณความดีในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ประจำปี 2560

โดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้สรุปผลงานที่ยอมรับว่าประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดของอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ไว้ดังนี้

"เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลานานหลายปี และหลังจากที่ได้รับหน้าที่หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ก็ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในภาคเหนือมากมาย อาทิเช่น มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันในเกิดหลักสูตรปริญญาโท ด้านญี่ปุ่นศึกษา จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ถวายการต้อนรับเจ้าชายอากิชิโนะมิยะและให้การต้อนรับบุคคลสำคัญจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์ในการจัดโครงการและให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการอุทิศตนเพื่อนำเสนอความเป็นญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น              เป็นอย่างดี"


日本研究センターのサランヤー・コンジット所長が、2018年11月2日をもちまして任期を満了しました。サランヤー所長は、8年間にわたって日本研究センターを支え、日本研究修士課程の立ち上げや各種セミナーの開催、他大学との関係構築など、タイ北部の日本語・日本研究の活性化に尽力しました。また、日本との交流も深め、例えば2011年3月の秋篠宮殿下御来訪の受け入れや、日本人留学生との交流活動などを積極的に行い、日ータイ相互理解の促進に大きく貢献。2017年9月20日には、平成29年度日本外務大臣表彰を受賞しました。