Jun 25, 2009

การอบรมเคล็ดลับและมารยาทการทำงานแบบญี่ปุ่นโครงการ "การอบรมเคล็ดลับและมารยาทการทำงานแบบญี่ปุ่น"
จัดโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 มิถุนายน 2552
เวลา 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ HB7801 คณะมนุษยศาสตร์
ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 89% รู้สึกพึงพอใจมากภาพกิจกรรม