May 20, 2010

北部タイ日本研究連続講義第 4 回『日本の外交と国際協力』テキストタイ語訳เอกสารการบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 5 "การทูตญี่ปุ่นและความร่วมมือกับนานาชาติ"去る1月28日,チェンマイ大学において開催された第4回北部タイ日本研究連続セミナー『日本の外交と国際協力』で配布した、佐渡友哲教授書下ろしテキスト(タイ語版をアップロードしました。
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 มีการจัดการบรรยายวิชาการญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "การทูตญี่ปุ่นและความร่วมมือกับนานาชาติ" ขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้เอกสารที่เขียนโดยศาสตราจารย์เท็ตสึ ซาโดโตโมะ ได้แปลเป็นภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากผู้ใดประสงค์ต้องการเอกสารบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ตามเว็บไซด์ข้างบน  ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณที่นี้


北部タイ日本研究連続セミナー第6回『日本人歴史家の見たタイの歴史』講義録 ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 6 ในหัวข้อ " ประวัติศาสตร์ไทยจากสายตานักวิชาการญี่ปุ่น" (ภาษาญี่ปุ่น)3月24日にチェンマイ大学人文学部にて開催された北部タイ日本研究連続セミナー第6回『日本人歴史家の見たタイの歴史』の第6回講義録をアップロードしました。残念ながら、今の段階ではタイ語のものしかありません。ตอนนี้สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ไทยจากสายตานักวิชาการญี่ปุ่น" ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้องขออภัยที่เอกสารฉบับนี้ยังเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ส่วนฉบับภาษาไทยนั้นตอนนี้ยังไม่มีให้ดาวน์โหลด 
去年末から今年にかけて相次いで亡くなられたタイ研究の第一人者、石井米雄教授と吉川利治教授を偲び、チェンマイ大学人文学部歴史学科のサイチョン・サタヤーヌラク教授をお招きして、お二人の功績を振り返っていただきました。サイチョン教授は石井教授、吉川教授の共著『日・タイ交流600年史』のタイ語翻訳プロジェクトに編集長として参加し、お二人と親しくされていました。เพื่อเป็นการระลึกถึงศาสตราจารย์อิชิอิ โยเนะโอะ นักไทยศึกษา ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้ว และศาสตราจารย์โยชิกาวะ โทชิฮารุ  ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงได้เชิญ ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์เคยเข้าร่วมการแปลหนังสือ " 600 ปี ความสัมพันธ์ไทย -ญี่ปุ่น" ซึ่งเป็นผลงานเขียนร่วมกันของศาสตราจารย์อิชิอิและ ศาสตราจารย์โยชิกาวะ  และได้มีความสนิทสนมกับศาสตราจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างดี

May 19, 2010

書籍寄贈のお知らせ หนังสือใหม่ที่ได้รับบริจาค新たに多くの本を寄贈していただきましたのでお知らせします。ในครั้งนี้มีหนังสือใหม่ที่ได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมาก
まずチェンマイを拠点に活躍する写真家である奥野安彦さんから、『瓦礫の風貌』、『東北河川紀行』、『ウブントゥ』の名取美和さんとの共作『ガジュマルの木の下で』の写真集4冊を、奥野さんの奥様の佐保美恵子さんからは『千の風にいやされて』と『生きるって素敵なこと!』の2冊を寄贈していただきました。
คุณโอคุโนะ ยาสุฮิโกะ บริจาคหนังสือภาพจำนวน 4 เล่ม ได้แก่ "瓦礫の風貌" ," 東北河川紀行","ウブントゥ" และ " ガジュマルの木の下で" ของคุณบิวะซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลด้วย ทั้งนี้ ภรรยาของคุณโอคุโนะ ยาสุฮิโกะ คุณ เคโกะ ก็ได้บริจาคหนังสือจำนวนสองเล่ม คือ "千の風にいやされて" กับ" 生きるって素敵なこと! " ด้วย
また、チェンマイ大学日本語学科のベンジャン・チャムサイ先生からも立教大学観光学部の紀要『交流文化』8冊を寄贈していただきました。
นอกจากนี้แล้ว อาจารย์เบญจางค์ ใจใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ้น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริจาควารสาร "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม" ของคณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยริคเคียว มาจำนวน 8 ฉบับ
これまでにも多くの本を寄贈していただいているチェンマイ大学日本語学科の太田卓志先生からは柳田理科雄の『空想科学が止まらない』、外山滋比古の『ユーモアのレッスン』、土井文博ほかの『はじめて学ぶ社会学』の3冊を寄贈していただきました。
อาจารย์โอโตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริจาคหนังสือมาจำนวน 3 เล่ม คือ " จินตนาการไม่รู้จบ" ของ ริวตะ ริเรียวโอะ " บทเรียนขำขัน" ของ โทะยามะ  จิฮิโกะ และ สึจิอิ บุนฮาคุ "สังคมศาสตร์เบื้องต้น"
皆さんのおかげで、当センターの書庫も元気に育っています。ありがとうございました。
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคหนังสือแก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษามา ณที่นี้

May 11, 2010

北部タイ日本研究連続セミナーシリーズ第7回「おくりびと:映画から見る日本社会」การบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 7 การจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "โอะคุริบิโตะ" พร้อมการวิเคราะห์และบรรยายประเด็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ญี่ปุ่น ความเชื่อและความตายที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องเรียน HB 7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "โอะคุริบิโตะ" พร้อมการวิเคราะห์และการบรรยายประเด็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ญี่ปุ่น ความเชื่อและความตายที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำจร หลุยยะพงศ์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้
2010年4月28日13:30から3時間にわたり、チェンマイ大学人文学部HB7802号室において、第7回北部タイ日本研究連続セミナーシリーズ「おくりびと:映画から見る日本社会」を開催しました。講師には日本映画研究家カムチョン・ルイヤポン助教授(スコータイ・タマティラート放送大学か)をお招きしました。
ในการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก มีการซักถามพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าฟังการบรรยายทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาเสมอมา และหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากทุกท่านในครั้งต่อไป
今回のセミナーにも、大学内外からの多くの参加がありました。映画上映後、カムチョン助教授から、映画の分析方法や日本人の死に対する信仰など、興味深いお話をしていただき、参加者から多くの意見や質問があがりました。