Nov 26, 2017

Report การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 11 / Report 第11回タイ全国日本研究学術会議

ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 11 "การศึกษาญี่ปุ่น... สิทธิ ความถูกต้อง เลี้ยวขวา" (Japan's Education...Right?) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2017年11月23-24日、コンケーン県コーンケーン大学教育学部 で開催された第11回タイ全国日本研究学術会議 (JSAT11)「Japan's Education...Right?」にチェンマイ大学人文学部日本研究センターから教員、修士学生が参加しました。

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง และ อ.พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา) ในส่วนของ อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) และผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ก็ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน

本学からは、ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授とパンピチャヤー・パンヤーフーさん(日本研究修士課程)の2名が口頭発表を行いました。またサランヤー・コンジットセンター長とベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授は評議委員として会議運営に協力しました。

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
マイトリー・インプラシット准教授(コンケーン大学 教育学部長)

Mr. Norihiko Yoshioka (ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
吉岡憲彦所長 (国際交流基金 バンコク日本文化センター) 
Prof. Dr. Takuya BABA (Hiroshima University)
馬場 卓也教授(広島大学)


Assoc. Prof. Dr. Takayoshi Maki (Hiroshima University)
 牧 貴愛 准教授(広島大学)

 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ (นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย)
シリポーン・ワッチャワンク准教授(JSAT会長)

ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授


อาจารย์ พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา)
パンピチャヤー・パンヤーフーさん(日本研究修士課程)

ผู้วิพากษ์: ศ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล
(ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ディスカスタント:パットオン・ピパッタナグン教授
(シーナカリンウィロート大学人文学部タイ語東洋言語学科)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากศาสตราจารย์ ดร. Hirofumi ANDO วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแแก่น / コンケーン大学地方行政学部 安藤博文教授より図書寄贈

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคโดย ศาสตราจารย์ ดร. Hirofumi ANDO วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

コンケーン大学地方行政学部安藤博文教授から書籍を御寄贈いただきました。

Nov 22, 2017

Reportการสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือประจำปี2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ/Report 北部タイコンソーシアムセミナー2017 於パーヤップ大学開催

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี2560 ในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ" และ งานสัมมนาการเรียนการสอนตำราหัวข้อ "มารุโกโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ณ ห้อง PC421 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ

2017年11月19日北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、コンソーシアムセミナー2017『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』をパーヤップ大学ペンテコステ館PC421教室で行いました。


ในภาคเช้า การเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ" บรรยายโดยนางสาวพัทธรา ปิ่นสกุล(รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ประสบกาณ์การทำงานล่ามบริษัทญี่ปุ่น 11ปี) และ อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์(อาจารย์พิเศษ สาขาภาษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประสบการณ์การทำงานล่ามบริษัทญี่ปุ่น 8 ปี) วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน สิ่งที่สำคัญในการทำงาน รวมถึงการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และอาจารย์โรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

午前の部では、『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』のタイトルで、ラムプーン工業地域で就業経験を持つパッタラー・ピンサグン氏(日系企業11年勤務)とパチャヤー・ソーポンシティポン先生(パーヤップ大学人文社会学部日本語日本文化学科 非常勤講師)に日系企業での就業経験、仕事で大切な点、仕事の中で使用する日本語など、参加くださったコンソーシアム加盟大学教員および北部タイ高校教員にわかりやすくご講義いただきました。さらにワークショップでは大学や高校での日本語教授について意見交換を行いました。

ในภาคบ่าย การเสวนาการเรียนการสอนตำราหัวข้อ"มารุโกโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" บรรยายโดย อาจารย์ Naoko Hayakawa และ อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan Foundation มาบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตำรา Marukoto ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินการบรรยายในวันนี้ด้วย

午後の部では、『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』のセミナーを行い、国際交流基金バンコク文化センター専門家の早川 直子先生とトリックティマ―・ルートキットラック先生に教科書『まるごと』の日本語教授での使用法についてご紹介いただきました。日本研究センターからはサランヤー・コンジット所長が参加いたしました。


Nov 20, 2017

Report การบรรยายหัวข้อ "ระบบการบริหารท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น: กรณีศึกษาเมืองโอบุเสะ จังหวัดนะงะโนะและเมืองโคเบะ จังหวัดเฮียวโงะ" โดย ศาสตราจารย์ ดร. Hirofumi ANDO / 安藤博文教授講義『日本の地方行政制度と地方自治:長野県小布施町と兵庫県神戸市を事例にして』開催

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ระบบการบริหารท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น: กรณีศึกษาเมืองโอบุเสะ จังหวัดนะงะโนะและเมืองโคเบะ จังหวัดเฮียวโงะ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. Hirofumi ANDO วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแแก่น (อดีตรองเลขาธิการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ) เป็นวิทยากรบรรยายในการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา กระบวนวิชา"เศรษฐศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น" ของอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิซิดะ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年11月19日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターはコンケーン大学地方行政学部  安藤博文教授 (元国連人口基金事務局次長)をお招きして、「日本政治経済」(担当:西田 昌之講師) 授業内講演『日本の地方行政制度と地方自治:長野県小布施町と兵庫県神戸市を事例にして』を日本研究センター講義室で開催しました。

Nov 19, 2017

【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所第9回奨学金授与式と日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โดยมีศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายฯเข้าร่วม

2017年11月19日(土)、第9回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第6回日本セミナーが、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でパーヤップ大学・サーイスリー・ジュティグン博士記念音楽ホールにおいて行われました。ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ
(ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ)
ティアン・レイラーマン助教授
(パーヤップ大学 学長補佐(学術・研究学術サービス担当))
Mr. Michinobu Sugata (รองประธานและประธานกรรมการด้านการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC))
菅田 道信氏(盤谷日本人商工会議所 副会頭および社会貢献委員会、教育担当委員長)
อาจารย์ Isao YAMAKI (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長)
Mr. Kazunori KAWADA กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
川田 一徳 総領事(在チェンマイ総領事館総領事)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์
(โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学人文学部日本語課程:左)
อาจารย์ Yoko HARANO
(โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学人文学部日本語課程:右)โดยในงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปันและ นางสาวรสิกา จิรานุกรม ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี และทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามลำดับ

授賞式では、チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生から、ヤオワラック・カンターパンさんが優秀学生奨学金を、ラシガー・チラヌコロムさんが短期留学奨学金を授与されました。


พร้อมกันนี้ นางสาวศุภานัน พานคำดาว และนางสาวสุภาวดี ซาวคำเขต จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีตามลำดับอีกด้วย

同時にチェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科スパーナン・パーンカムダーウさんとスパーワディー・サーウカムケートさんが、優秀学生奨学金を受賞しました。

นางสาวศุภานัน พานคำดาว
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
スパーナン・パーンカムダーオさん
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)
นางสาวสุภาวดี ซาวคำเขต
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
スパーワディー・サーウカムケートさん
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)
โดยในงานได้มีการกล่าวขอบคุณ และนำเสนอรายงานผลจากนักศึกษที่ได้รับทุนเมื่อปีก่อน
昨年の受賞者から、謝辞および報告が述べられました。

นายณัฐกร คำปวน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาเรียนดีเมื่อปีที่แล้ว

チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生ナッタゴン・カムプアンさんは昨年の優秀学生奨学金の感謝を述べ、留学の報告を行いました。

นายณัฐกร คำปวน
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ナッタゴン・カムプアンさん
(チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生)
นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวขอบคุณที่ได้รับทุนในครั้งนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生ヤオワラック・カンターパンさんは今年の優秀学生奨学金の感謝を述べました。

นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ヤオワラック・カンターパンさん
(チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生)

ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานสัมมนาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 6 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ จาก บริษัท Toyota Motor Thailand Co.,Ltd., คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ จากบริษัท AEON (Thailand) CO., Ltd., และคุณภาวิณี สมทรัพย์ จากบริษัท Japan Airlines Co., Ltd.มาทำการบรรยายเพื่อแนะนำปริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

午後、第6回日本セミナーでは、盤谷日本人商工会議所のご協力により、トヨタ・モーター(タイランド)のプラパン・ジャンワタナポン氏、AEON(タイランド)のワライラット・アピナイナート氏、日本航空のパーウィニー・ソムサップ氏の3名の講演者をお招きして、日本企業への就職の勧め、日本の組織での仕事の仕方についての講演を行いました。

คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (บริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd.)
プラパン・ジャンワタナポン氏 (Toyota Motor Thailand Co., Ltd. ) คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ (บริษัท AEON (Thailand) Co., Ltd.)
 ワライラット・アピナイナート氏 (AEON (Thailand) Co., Ltd.)


คุณภาวิณี สมทรัพย์ (บริษัท Japan Airlines Co., Ltd.)
パーウィニー・ソムサップ氏 (Japan Airlines Co., Ltd.)
อาจารย์ กัลยา แสนใจมูล
(อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพ:ซ้าย)
อาจารย์ เมธี พุทธวงศ์
(อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพ:ขวา)
カンラヤー・ セーンジャイムーン先生
(パーヤップ大学日本語日本文化学科講師:左)
メーティ・プッタウォン先生
(パーヤップ大学日本語日本文化学科講師:右


Mr.Tsuyoshi INOUE (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事)

Nov 16, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้รับหนังสือบริจาคจาก Prof.Shoji SHIBATA,Tokyo University of Foreign Studies/東京外国語大学 柴田 勝二教授より図書ご寄贈

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหนังสือ "Natsume Soseki: Ware no Yukue" โดย Prof. Shoji SHIBATA ซึ่งบริจาคโดย Prof. Shoji SHIBATA, Institute of Japanese Studies,Tokyo University of Foreign Studies ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

2017年11月15日東京外国語大学大学院国際日本学研究院 柴田 勝二教授より御著書『夏目漱石 「われ」の行方』をご寄贈いただきました。感謝申し上げます。