Oct 10, 2018

[Report] โครงการสัมมนารายงานความคืบหน้างานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนารายงานความคืบหน้างานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมสัมนารายงานความคืบหน้าการวิจัยของนักศึกษา (รายบุคคล)การรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ จากคณาจารย์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 2 คน
2. นักศึกษาปริญญาโท 9 คน
3. บุคลากร 1 คน

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 92.25%

Oct 3, 2018

กิจกรรมประจำสัปดาห์ (17-23 ก.ย.2561)/ 9月17日-23日のセンター活動報告

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัย Meio  / 名桜大学との学部学生交流会を実施

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ Atsushi SUGANO และนักศึกษา 9 ท่าน จาก มหาวิทยาลัย Meio ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่นในช่วงสมัยเอโดะ โดยอาจารย์ Ryota Wakasone อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Meio ได้บรรยายเกี่ยวกับภาษาRyukyu  และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาทั้งจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาควิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมด้วย


2018年9月17日、名桜大学の菅野敦志 上級准教授と学生9名が、チェンマイ大学にご訪問されました。チェンマイ大学の若曽根了太講師が、江戸時代の日本とタイの交流史の講義をし、また、名桜大学の学生はチェンマイ大学の学生向けの琉球語講座を行いました。授業後には、チェンマイ大学のキャンパスツアーも実施されました。チェンマイ大学からは、日本語学科の学生だけでなく、歴史学科の学生や実習生が参加しました。
【Report】กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัย Kagoshima  / 鹿児島大学との学部学生交流会を実施

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย Kagoshima ได้เดินทางมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในกระบวนวิชาล่ามและการแปล 018433 ของอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ Ryota Wakasone อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018年9月18日、鹿児島大学の講師と学生が、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにご訪問しました。サランヤー・コンジット講師とそのクラスの学生、及び若曽根了太講師が講義に参加し、意見交換を行いました。

Oct 1, 2018

【ประชาสัมพันธ์】ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนา ครั้งที่ 7/ 第7回日本企業セミナー開催のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより講演会のご案内

“การบรรยายแนะนำบริษัท/องค์กร ญี่ปุ่นในประเทศไทย”
พร้อม "งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ" ครั้งที่ 7

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึก HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

第7回日本企業セミナー
在タイ日系企業ご講演

2018年11月10日(土)、12:30-16:00
会場:チェンマイ大学・人文学部・50年会議場
(50 Years - Conference Room(HB6), Faculty of Humanities, Chiang Mai University)

主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターโดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้แนวทางการประกอบอาชีพในวงการธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอีก 2 แห่ง มาเป็นผู้ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสวนาฯ ครั้งนี้ คือ

(1) อาจารย์ ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)
      ผู้แต่งหนังสือขายดีเกี่ยวกับญี่ปุ่น
      อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) คุณสุภกัญญา อ่าวเลิศทรัพย์สิน
      Administration Manager
      คุณพรรณทิภา จิรการพานิชย์  
      IT Support
      บริษัท Personnel Consultant Manpower (THAILAND) CO., LTD.

(3) คุณชญานิษฐ์ หงสกุล
      Assistant General Manager of Corporate Communication
      บริษัท Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL. คือ

本セミナーでは、タイの日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えするとともに、日系企業からのご講演を通して、将来、企業での就職を考える皆様の手助けとなることを目的としています。以下のチュラロンコン大学の講師及び日系企業二社の代表を、講演者としてお招きします。

(1) Dr. KRITINEE PONGTANALERT (Gadewadee Marumura)
      Author of 7 best-selling books about Japan
      Marketing Lecturer,
      Faculty of Accountancy and Business Administration, Chulalongkorn University

(2) Ms. SUPAKUNYA AOWLERTSUPSIN
     Administration Manager
     Ms. PANTIPA JIRAKANPANICTH
     IT Support
     PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD

(3) Ms. CHAYANIT HONGSKUL
     Assistant General Manager of Corporate Communication
     Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL.

เข้าร่วมฟรี!! ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 
ทาง e-mail : northconsortiumjp@gmail.com หรือ สามารถสมัครออนไลน์จาก QR Code ด้านล่าง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、
2017年10月31日まで
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの 
e-mail : northconsortiumjp@gmail.comまでご連絡ください。