Jul 17, 2021

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

 


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ "นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน" ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา


ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จะนำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไปค่ะ 


ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 15, 2021

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ราย เพื่อมาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 

1.นายประสิทธิ์ พลเสนา ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 และการฝึกงาน 19 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

2.นางสาวจิรวรรณ สิงคะเสลิต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564


ทั้งนี้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆนะคะ