Mar 29, 2016

Report การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2558 / 2015年度第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันเสาร์ที่ 26  มีนาคม 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราวของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2558 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยในการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดค่ายภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2015年度第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、3月26日土曜日、チェンマイ大学人文学部6号棟日本研究センターにおいて開催されました。

 北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。


Mr. Masaki SATO  (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ขวา)
Mr. Shinya AOKI (กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่:กลาง)
อาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
佐藤正喜氏(バンコク日本人商工会議所代表)(右)
青木伸也総領事 (在チェンマイ総領事) (中央)
ラウィー・ジャンソーン博士(チェンマイ大学人文学部人文学部長補佐・企画教育基準担当)(左)

อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:左)
西田昌之副所長 (チェンマイ大学日本研究センター:右)

Mr.Nobuyuki Ishii ( เลขาธิการ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
เนื่องจาก Mr.Nobuyuki Ishii ปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น 
ทางเครือข่ายฯจึงได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงการขอบคุณที่คอยสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายฯ อย่างดีเสมอมา
日本に帰国される石井信行氏(バンコク日本人商工会議所代表)
に対して感謝の花束の贈呈


Ms. Nami Fujishita (เจ้าหน้าที่หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所)
Ms. Nami Fujishita รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมงาน Job Fair กรุงเทพฯ
藤田氏によるバンコクで開催されたJOBFairの報告


รายงานโครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11
โดยอาจารย์ ธีรัช ปัญโญ (คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ティラット・パンヨー講師 (タイ国元日本留学生協会北部支部運営委員

及びチェンマイ大学人文学部日本語学科)
による第11回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの報告

อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา) รายงานการดำเนินโครงการ
金谷俊暁先生(パヤオ大学)による活動報告

อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
รายงานการดำเนินโครงการของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
西田昌之先生(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)による活動報告

อาจารย์ Taiitsu Oba (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และอาจารย์ Momoka Hyodo (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมกัน
大峡泰一先生(ナレースワン大学)と

兵藤桃香先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学)
による合同事業 活動報告

นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปันเ (จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายฯ)
ヤオワラック・カンターパン氏(コンソーシアムコーディネーター)の紹介

ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องกิจกรรมของเครือข่ายฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาการสอน โครงการร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ

午後はコンソーシアム活動における大学間協力に関して意見交換を行い、教育向上、共同企画について討議しました。

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) ได้แนะนำหนังสือที่ได้รับจากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
バンコク日本人商工会議所より寄贈された日系企業就職関連書籍の紹介

อาจารย์ Yukiko Kawai (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
รายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาในเขตภาคเหนือของไทย
チェンマイ・ラーチャパット大学川合友紀子先生による
北タイにおける視覚障がい者への日本語教育に関する報告

อาจารย์ Taiitsu Oba (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รายงานผลกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอักษรคันจิที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยTakushoku

ナレースワン大学大峡泰一先生より、拓殖大学との漢字学習に関わる共同事業の成果報告

Report การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2558 / 2015年度第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันเสาร์ที่ 26  มีนาคม 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราวของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2558 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยในการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดค่ายภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2015年度第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、3月26日土曜日、チェンマイ大学人文学部6号棟日本研究センターにおいて開催されました。

 北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。


Mr. Masaki SATO  (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ขวา)
Mr. Shinya AOKI (กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่:กลาง)
อาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
佐藤正喜氏(バンコク日本人商工会議所代表)(右)
青木伸也総領事 (在チェンマイ総領事) (中央)
ラウィー・ジャンソーン博士(チェンマイ大学人文学部人文学部長補佐・企画教育基準担当)(左)

อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:左)
西田昌之副所長 (チェンマイ大学日本研究センター:右)

Mr.Nobuyuki Ishii ( เลขาธิการ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
เนื่องจาก Mr.Nobuyuki Ishii ปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น 
ทางเครือข่ายฯจึงได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงการขอบคุณที่คอยสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายฯ อย่างดีเสมอมา
日本に帰国される石井信行氏(バンコク日本人商工会議所代表)
に対して感謝の花束の贈呈


Ms. Nami Fujishita (เจ้าหน้าที่หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所)
Ms. Nami Fujishita รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมงาน Job Fair กรุงเทพฯ
藤田氏によるバンコクで開催されたJOBFairの報告


รายงานโครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11
โดยอาจารย์ ธีรัช ปัญโญ (คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ティラット・パンヨー講師 (タイ国元日本留学生協会北部支部運営委員

及びチェンマイ大学人文学部日本語学科)
による第11回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの報告

อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา) รายงานการดำเนินโครงการ
金谷俊暁先生(パヤオ大学)による活動報告

อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
รายงานการดำเนินโครงการของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
西田昌之先生(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)による活動報告

อาจารย์ Taiitsu Oba (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และอาจารย์ Momoka Hyodo (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมกัน
大峡泰一先生(ナレースワン大学)と

兵藤桃香先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学)
による合同事業 活動報告

นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปันเ (จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายฯ)
ヤオワラック・カンターパン氏(コンソーシアムコーディネーター)の紹介

ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องกิจกรรมของเครือข่ายฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาการสอน โครงการร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ

午後はコンソーシアム活動における大学間協力に関して意見交換を行い、教育向上、共同企画について討議しました。

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) ได้แนะนำหนังสือที่ได้รับจากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
バンコク日本人商工会議所より寄贈された日系企業就職関連書籍の紹介

อาจารย์ Yukiko Kawai (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
รายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาในเขตภาคเหนือของไทย
チェンマイ・ラーチャパット大学川合友紀子先生による
北タイにおける視覚障がい者への日本語教育に関する報告

อาจารย์ Taiitsu Oba (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รายงานผลกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอักษรคันจิที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยTakushoku

ナレースワン大学大峡泰一先生より、拓殖大学との漢字学習に関わる共同事業の成果報告

Mar 28, 2016

【ประชาสัมพันธ์】การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล" / 日本語医療通訳のセミナー&ワークショップのお知らせ 

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ และเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、
パーヤップ大学とチェンマイ大学人文学部日本研究センターで共催して、
コンソーシアム加盟大学教員向けセミナー&ワークショップを開催します。

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา 
โครงการฝึกประสบการณ์ด้านการอาชีพภาษาญี่ปุ่น
ในหัวข้อ

"ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล"
「日本語医療通訳」

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2559
เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องเรียนSL404 อาคารโสมสวลี
คณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

日時: 2016年4月2日(土)09.30-12.00
場所: パーヤップ大学マコーミック看護学部
ソムサワリービル SL404会議室


วิทยากร อ.ดร. Elisa Mie NISHIKITO
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

講演者:西木戸 美恵 エリーザ講師
パーヤップ大学人文社会学部日本言語文化学科常勤講師 

เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์จำนวน 10 คน
(โควต้าสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือสถาบันละ 1 ท่าน)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-943284
10名まで参加受付
(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム加盟団体から各1名)
参加費無料!!
参加ご希望の方は以下、
 日本研究センター 053-943284 までご連絡ください。

Mar 17, 2016

นักศึกษาปริญญโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา เข้าร่วมการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น / チェンマイ大学生『お茶の水女子大学 第5回国際学生フォーラム』に参加

วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 คุณณัฐกร คำปวน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมฯ มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 17 คน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 6 แห่ง โดยได้มีการนำเสนอ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง มาตรการและการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในแต่ละประเทศ

2016年3月16-17日、チェンマイ大学から修士課程のナッタゴン・カムプアンさんがお茶の水女子大学の「第5回国際学生フォーラム」に参加しました。災害時の経験、災害後の協力のあり方について話し合いました。

คุณณัฐกร คำปวน (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 ナッタゴン・カムプアンさん (チェンマイ大学人文学部日本研究専攻 修士学生)
กลุ่มนักศึกษาstaff มหาวิทยาลัย Ochanomizu
お茶の水女子大学 学生スタッフの皆さん

 รองศาสตราจารย์ ดร. HOSOYA Leo Aoi (มหาวิทยาลัย Ochanomizu)
細谷葵 特任准教授 (お茶の水女子大学)

Commentator:อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
講評:西田昌之(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副センター長)

การนำเสนองานของนักศึกษามหาวิทยาลัย Charles สาธารณรัฐเช็ก
チェコ共和国カレル大学学生発表

การนำเสนองานของนักศึกษามหาวิทยาลัย Dalian University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 
中国 大連理工大学学生発表

การนำเสนองานของนักศึกษามหาวิทยาลัย Ochanomizu
お茶の水女子大学学生発表

ICU Institute of Asian Cultural Studies มอบหนังสือให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 国際基督教大学アジア文化研究所より図書寄贈

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 อ.ดร. Masayuki NISHIDA (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จาก ศ.Yuko KOTO หัวหน้า Institute of Asian Cultural Studies, International Christian University ณ เขตมิตะกะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป
โดยมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

・Kristeva, Tzvetana I. ed.(2014) "Parody and Japanese Culture" Tokyo: Kasamashoin (In Japanese)
・Koto, Yuko (2012) "Jibun de Kotae wo Dashitai Hitono Hajimeteno Ekisen" Tokyo:Aotosha (In Japanese)
・Steele, M. Willillam ed. (2010) "History of Japanese Thought" Vol.77 [Modern Times and Nostalgia] Tokyo:Pelicansha (In Japanese)  etc

2016年3月15日(火) 国際基督教大学アジア文化研究所(三鷹・東京)より、日本研究関連図書の寄贈を受けました。

・ツベタナ・クリステワ編(2014)『パロディと日本文化』 東京:笠間書院
・古藤友子(2012)『自分で答えをだしたい人のはじめての易占』 東京:青土社
・M・ウィリアム・スティール編(2010)『季刊 日本思想史 第77号[特集]近代とノスタルジア』 東京:ぺりかん社 他数冊

ศ.Yuko Koto (หัวหน้า Institute of Asian Cultural Studies, International Christian University:ซ้าย)
อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
古藤 友子教授(国際基督教大学 アジア文化研究所所長:左)
西田 昌之講師 (チェンマイ大学日本研究センター副センター長:右)

【Report】การเสวนาและการรายงานผลนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ WASEDA SEND/早稲田大学 実践報告セッション『SENDプログラムによる協働』レポート

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดการเสวนาและการรายงานผลนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEND ในหัวข้อ "ความร่วมมือในโครงการSEND"  (เสวนาเป็นภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ได้จัดโดย The Graduate School of Japanese Applied Linguistics (GSJAL) และ Center for Japanese Language (CJL) จาก Waseda University ซึ่งอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานฯ ในฐานะผู้ร่วมเสวนา (panel discussion) และได้รายงานผลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Waseda University ในโครงการ SEND


2016年3月12日(土)10:00-早稲田大学日本語教育研究科日本語教育センター主催のSENDプログラム実践報告セッション『SENDプログラムにおける協働』がチュラーロンコーン大学マハーチャックリー・シリントーンビル304号室で行われ、チェンマイ大学人文学部日本研究センターのサランヤー・コンジット所長が日本語でSENDプログラムの受け入れ状況とその効果について報告を行いました。
 

 

Mar 11, 2016

Research แนะนำหนังสือ / 図書紹介

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 วารสารสาร "Studies of Japanese Thai Language and Culture" (ISSN2187-4387) ฉบับพิเศษ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น (ประธาน: ศ.ดร. ทานากะ ฮิโรซิ มหาวิทยาลัย Daito Bunka) ได้คัดเลือกงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

อ.ดร.Masayuki NISHIDA (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)หัวข้อ " การล่องไปทางใต้ของ MIKI Sakae กับนโยบายทางวัฒนธรรมต่อไทย"

・ ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ ร่วมกับ อ. ธีรัช ปัญโญ และ อาจารย์  Masayo YAMAGUCHI (อดีตอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หัวข้อ "โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในเชียงใหม่ระหว่างสงครามและอิทธิพลหลังสงครามโลกครั้งที่2-โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์บอกเล่า-"

พิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารดังกล่าวด้วย

2016年2月、日タイ言語文化研究所紀要『日タイ言語文化研究』特別号(所長:田中 寛教授 大東文化大学)にチェンマイ大学人文学部から2本の論稿が掲載されました。

・西田昌之講師(人文学部日本研究センター副所長)『三木榮の「南進」と対タイ文化政策』
・ワライポーン・カンジャナカルン助教授(人文学部東洋言語学科長)、ティラット・パンヨー講師(同日本語学科長)、および山口雅代先生(元本学非常勤講師)『戦時下のチェンマイ日本語学校と戦後への影響―オーラルヒストリーを用いて―』

Mar 10, 2016

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Kagawa เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 香川大学 日本研究センターへご来訪

เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559 ศ.ดร. Yumiko Takagi, คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ Erik Davis, International Office, มหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับ Joint Symposium ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัย Kagawa ในปี 2559 และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำงานวิจัย 

2016年3月9日水曜日、香川大学より高木由美子教授、エリック・デイビス講師が チェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問し、2016年夏に香川で行われるチェンマイ大学と香川大学の合同シンポジウムおよび学生・教員の学術交流について協議を行いました。

Mar 9, 2016

กองทุน Mae Nam Forum และกองทุน SSB มอบเงินบริจาคเพื่อการบริหารและดำเนินงานฯ ให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / メナムフォーラム基金・BBS基金 日本研究センターにご寄附

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินบริจาคจากกองทุน Mae Nam Forum และกองทุน SSB (Prof.Akira SUEHIRO ร่วมกับคุณMasaki SATO และ รองศาสตราจารย์ บุษบา คุณาศิรินทร์) เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (โดยคุณMasaki SATOให้เกียรติมาเป็นตัวแทนมอบ) โดยเงินบริจาคดังกล่าวศูนย์ฯ จะนำไปใช้ในการบริหารดำเนินงานฯ และนำไปเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนญี่ปุ่นศึกษาต่อไป

チェンマイ大学人文学部日本研究センターは2016年2月20日にメナムフォーラム基金(代表:佐藤正喜氏)、SSB基金(末廣昭教授、佐藤正喜氏、ブッサバー・クナーシリン准教授)から100万バーツの寄附を受けました。寄附金はセンターの施設運営費用、更なる教育活動の推進に活用させていただきます。
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ:ซ้าย)
คุณMasaki SATO (ประธานโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก:ขวา)
ローム・チラヌックロム副学長(チェンマイ大学)(左)
佐藤正喜氏(バーンラック幼稚園・メナムフォーラム事務局長)(右)
■ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาค / 寄附金概要
เงินบริจาคที่ได้รับจากกองทุน Mae Nam Forum (ตัวแทน : คุณMasaki SATO) และกองทุน SSB (Prof.Akira SUEHIRO ร่วมกับคุณMasaki SATO และ รองศาสตราจารย์ บุษบา คุณาศิรินทร์) จะนำไปจัดสรรเป็นเงินจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 -2561, เงินจ้างผู้ช่วยสอน และเงินค่าสนับสนุนการเปิดกระบวนวิชาสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
この度頂いた寄附金は、メナムフォーラム(代表:佐藤正喜氏)、SSB基金(末廣昭教授、佐藤正喜氏、ブッサバー・クナーシリン准教授)から頂き、2015-2018年の三年間の事務職員雇用経費、学生ティーチングアシスタント制度設立経費、寄付講座費用に利用されます。
กองทุน Mae Nam Forum: การสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับไทยและญี่ปุ่น "Menam Forum" เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ในการนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้ง"Menam Forum" และส่งเสริมสนับสนุนด้านญี่ปุ่นศึกษา พร้อมกับเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีงามระหว่างไทยญี่ปุ่น (ประธาน : คุณMasaki SATO โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก)
メナムフォーラム基金は、30年以上バンコクのバンラック幼稚園で開催されている勉強会「メナムフォーラム」の参加費から、北部タイ社会への教育貢献としてご寄附いただきました。

กองทุน SSB:พื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีงามระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจัดตั้งโดย Prof.Akira SUEHIRO (Institute of Social Science, The University of Tokyo) ร่วมกับคุณMasaki SATO (โรงเรียนอนุบาลบ้านรักและประธานMenam Forum) และ รองศาสตราจารย์ บุษบา คุณาศิรินทร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
SSB基金は、末廣昭教授(東京大学社会科学研究所) 、佐藤正喜氏(バーンラック幼稚園・メナムフォーラム事務局長)、ブッサバー・クナーシリン准教授 (チュラーロンコーン大学元准教授)による学術助成としてご寄附いただきました。

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินบริจาค 寄附金詳細 : http://cmujpsc.blogspot.com/p/impact-pf-donation.html