Dec 20, 2010

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนผลการเรียนดีเด่น ทุนศึกษาต่อระยะสั้นที่ญี่ปุ่น และทุนผลการเรียนดีเด่นระดับปริญญาโท ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ท่านคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านคณะกรรมการฝ่ายความชาวยเหลือสังคม ส่วนการศึกษา หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ และทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือให้พิธีการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออีกในโอกาสต่อไปในอนาคต


ขอเชิญร่วมงาน “กระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของญี่ปุ่น”
     สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“กระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของญี่ปุ่น” 
(The Development Process of Democracy in Japan)
โดย 
Professor Kaoru Iokibe 
ผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Social Science, University of Tokyo, Japan 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.30 น.
ณ ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์ การจัดสร้างชั้นหนังสือรายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์ การจัดสร้างชั้นหนังสือ    จากซ้ายไปขวา (แถวยืนชาวญี่ปุ่น)
1.  Mr. Yamada  Keiji
2.  Mr. Sekine  Katsunari
3.  Mr. Utsunomiya  Takeo
4.  Mr. Kimura  Masakatsu
5.  Mr. Shoji  Kunitada
6.  Mr. Osaki Eiichi
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ทั้งหมดที่มอบให้ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ จึงได้ผลสำเร็จที่สวยงาม สมบูรณ์ และได้ประโยชน์สูงสุด มา ณ โอกาสนี้

การดำเนินการเพิ่มชั้นหนังสือสำเร็จแล้วทุกขั้นตอน


    หลังจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้ทำการเริ่มขยายพื้นที่และสร้างชั้นหนังสือเพิ่ม  ขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างชั้นและเพิ่มหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้ง 2 ชั้นจะตั้งแยกกัน ชั้นแรกจะอยู่บริเวณทางเข้า เป็นชั้นหนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรม วีดีโอเทป และหนังสืออ่านนอกเวลา   *หมายเหตุ* หนังสือชั้นนี้เป็นหนังสืออ้างอิง ไม่สามารถลงทะเบียนยืมได้ แต่สามารถ ยืมไปถ่ายเอกสารชั่วคราวได้

ชั้นหนังสือชั้นที่ 2 อยู่บริเวณด้านในสุดของห้อง จะเป็นประเภท วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สามารถลงทะเบียนยืมได้
    

 

Dec 7, 2010

นิทรรศการหนังสือญี่ปุ่น โดย The Japan Foundation, Bangkok


     วันพุธที่17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ทางมูลนิธิ The Japan Foundation กรุงเทพฯ ร่วมกับ ร้านหนังสือ สุริวงศ์ บุ๊คเซ็นเตอร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดงาน "นิทรรศการหนังสือญี่ปุ่น"
     โดยวันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน จัดแสดงหนังสือที่ร้านหนังสือ สุริวงศ์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ในส่วนของงานแสดงนิทรรศการ โดยหนังสือทั้งหมดได้รับมาจากมูลนิธิ The Japan Foundation กรุงเทพฯ เพื่อมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจหนังสือประเภทต่างๆของญี่ปุ่นได้เข้าชม เช่น นิทาน นิตยาสาร หนังสือศิลปะและวัฒนธรรม และประเภทอื่นๆและตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม หนังสือทั้งหมดได้ทำการย้ายมาจัดแสดง ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน CMU Book Fair เพื่อจัดแสดงให้กลุ่มนักศึกษา และผู้เข้าใช้บริการหอสมุดได้รับชมหนังสือของนิทรรศการหนังสือญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบคุณ The Japan Foundation, Bangkok ที่ได้ให้การสนันสนุนหนังสือทั้งหมดที่มาจัดแสดงในครั้งนี้

การขยายพื้นที่ เพื่อเพิ่มชั้นหนังสือจากที่ได้ทำการขยายพื้นที่ของห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น  ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้มีนโยบายในการเพิ่มชั้นวานหนังสือเพิ่มขึ้น
โดยเริ่มทำการตั้งแต่สัปดาห์แรกของธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับความอนุเคราาะห์ จากชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน  ได้แก่   Mr. Masakatsu Kimura ตำแหน่งรองประธานกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และ Mr. Takeo Utsunomiya อดีตช่างไม้  ทั้ง2ท่านเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานไม้เป็นพิเศษ จึงมอบความช่วยเหลือทุกขั้นตอนในการจัดทำชั้นหนังสือด้วยไม้ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวัดขนาด,ตัด,ขัด,เจาะ ทั้งนี้ทำด้วยความสมัครใจและไม่คิดแรง เพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยแก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา,นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

 ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบพระคุณ Mr. Masakatsu Kimura และ Mr. Takeo Utsunomiya ในความช่วยเหลือทั้งหมดที่มอบให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา