Jan 31, 2017

ประกาศศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา/日本研究センターからのご挨拶

31 มกราคม 2560
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณ น.ส.เยาวลักษณ์ กันทาปัน ผู้ประสานงานโครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการของศูนย์ฯ (รวมระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) อย่างมีประสิทธิภาพ
 ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ  เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

โดยคุณเยาวลักษณ์ กันทาปัน จะย้ายไปปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

2017年1月30日
チェンマイ大学人文学部日本研究センタープロジェクトコーディネーターとして
1年半の間活躍してくださった
ヤオワラック・カンターパンさんが離職することになりました。
センターの職務を効率よく、丁寧に運営してくれたことに心より感謝いたします。

ヤオワラックさんは、2017年2月1日より
在チェンマイ日本国総領事館で事務員として勤務されます。
新しい職場でのご活躍を期待しております。พร้อมกันนี้ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับเจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่ม 2 ตำแหน่งคือ
1. น.ส. ญาณันต์ นิวาศะบุตร (ขวา)
2. น.ส. ปิยนันท์ เลิศทวิวงศ์ (ซ้าย)
โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

新しく着任しました二名のチェンマイ大学人文学部日本研究センター
プロジェクト連携コーディネーターをご紹介いたします。

1.ヤーナン・ニワーサブットさん(右)
2.ピヤナン・ルートタウィウォンさん(左)

2017年2月1日より着任いたします。
よろしくお願いいたします。

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / タイ紀伊國屋書店 ご来訪

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 Mr. Daikichi Mitake ผู้อำนวยการ Pacific Asian Region, คุณนพพล เทศะกรณ์  และคุณพิเศษ เจษฎาวิทย์, Sales Department, บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัดได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ  ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแปลเอกสารทางวิชาการ และการสนับสนุนข้อมูลในด้านญี่ปุ่นศึกษาที่เป็นภาษาไทยในอนาคต และได้รับคำแนะนำเรื่องเว็บไซต์ของบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ฯ เพื่อค้นหาข้อมูลหนังสือสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลของสินค้าที่เกียวข้องกับญี่ปุ่นศึกษาทางออนไลน์ เป็นต้น


2017年1月30日タイ紀伊國屋書店の太平洋アジア地区ディレクター三竹大吉氏と営業部ノッポン・テーサゴーン氏、ピセート・ヂェートダ―ウィット氏がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長がお迎えしました。紀伊國屋書店のWeb書籍検索やオンライン日本学関連資料商品の紹介を受け、今後のタイ語日本学書籍の情報提供、学術翻訳の可能性について議論しました。


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง/ 図書寄贈

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่บริจาคโดยผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科のベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン先生から多数の日本語書籍を御寄贈いただきました。
Jan 27, 2017

หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเข้าร่วมงานฉลองการเริ่มต้นวาระ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น/ 日本研究センター 日タイ修好130周年記念キックオフレセプションに出席

วันที่ 26 มกราคม 2560 อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการเริ่มต้นวาระ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ คุ้มคำ คอนเวนชั่น คอมเพล็กซ์

2017年1月26日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターからサランヤー・コンジット所長が代表して、在チェンマイ日本国総領事館主催の日タイ修好130周年記念キックオフレセプションに出席しました。


Mr.Hideo FUKUSHIMA รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 福島秀夫在タイ日本国大使館次席公使ご来訪

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 Mr.Hideo FUKUSHIMA รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตฯ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. Kengo HAYASHIBARA Financial Attache สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยมี รศ.ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ ผศ.ดร.บดินทร์ จินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์, อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ  อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA  รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก, อาจารย์ ธีรัช ปัญโญ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

2017年1月26日、在タイ日本大使館福島秀夫次席公使と経済担当林原健悟氏がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、チェンマイ大学人文学部からプラパー・スックガセーム部長とボディン・ジンダー副学部長、日本研究センターからサランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、東洋言語学科よりワライポーン・カンジャナカルン東洋言語学科長、日本語科よりティーラット・パンヨー日本語学科長とタナポーン・トリラッサクルチャイ講師がお迎えしました。


ตัวแทนจาก Hokkaido Governement เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ /北海道庁 日本研究センターおよび日本語学科を訪問

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 Mr. Shigeo SHIMIZU ผู้อำนวยการ และ Mr. Kenji SUZUKI หัวหน้าคณะผู้ประสานงาน International Affairs Division, Hokkaido Government ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

2017年1月26日北海道庁総合政策部国際局国際課国際交流室長清水茂男氏と主査鈴木健司氏がチェンマイ大学人文学部日本研究センターと日本語科を訪問され、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長がお迎えしました。今後の北海道とのチェンマイ県とのMOU協定に基づく、学術・文化交流の可能性について話し合いがなされました。


【Report】กิจกรรม Virtual Japan Tour /【Report】学生企画『30分の日本ツアーへご招待!!!』

เมื่ออังคารที่ 24 มกราคม 2560 Ms. Mio BANDAI (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kanda University of International Studies) ได้จัดกิจกรรม Virtual Japan Tour  30 นาที หัวข้อ "ทัวร์ร้านอาหารในกรุงโตเกียว" โดยเป็นการแนะนำร้านคาเฟ่ในกรุงโตเกียวที่น่าสนใจหลากหลายแห่ง

กิจกรรม Virtual Japan Tour  30 นาที จะจัด ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 - 13.00 น.
ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตึก HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

2017年1月24日(火)神田外語大学の留学生坂内未央さん企画の学生企画『30分の日本ツアーへのご招待!!!』が開催されました。その日のツアーのテーマは『東京グルメツアー』。東京の様々な食事や面白いカフェを紹介しました。

2月16日まで毎週火曜日、木曜日の12時30分から13時まで日本研究センター教室で開催されています。どうぞお越しください。
Jan 25, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากผศ. Mikiko Ohno,Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Kyoto/ 京都大学東南アジア研究所図書室室長大野美紀子助教より図書寄贈

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคโดย ผศ. Mikiko Ohno,ผู้อำนวยการสำนักห้องสมุด, Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Kyoto

京都大学東南アジア研究所図書室室長大野美紀子助教から研究書を御寄贈いただきました。

Jan 24, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานฯ/プロジェクトコーディネーター選抜試験合格者ご氏名の公示

ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน
ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียยงใหม่
>>>CLICK<<<

チェンマイ大学人文学部日本研究センター
プロジェクトコーディネーター選抜試験
合格者のご氏名を公示いたします。

以下リンクをご参照ください。
>>>CLICK<<<

มหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาเข้าร่วมการรับพระราชทานปริญญาบัตร/日本研究修士課程修了証書授与式開催

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51 ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 โดยครั้งนี้มหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาได้สำเร็จจการศึกษาเป็นครั้งแรกของหลักสูตร จำนวน 2  ท่าน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

2017年1月23日チェンマイ大学において51回卒業・修了証書授与式が行われました。人文学部日本研究センターからは初めての修了生が二名誕生し、日本研究修士課程修了証書が授与されました。おめでとうございます。

คุณศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม มหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
卒業生のシリナパーペン・ブアンプームさん


เหล่าบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
日本語学科の学部卒業生の皆さん

Jan 22, 2017

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Japan Tour /学生企画『30分の日本ツアーへご招待!!!』

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม Virtual Japan Tour ภายในเวลา 30 นาที

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 - 13.00 น.
ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตึก HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น
กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kanda University of International Studies
 ประเทศญี่ปุ่นกันเถอะ!

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
学生企画『30分の日本ツアーへのご招待!!!』のご案内をいたします。

2017年1月24日―2月17日
毎週火曜日と木曜日12:30-13:00
チェンマイ大学人文学部6号館1階 日本研究センターで開催

神田外語大学の学生と楽しく日本の観光と文化についておしゃべりをしましょう!


เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!
参加費無料!!

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถเข้าร่วมในเวลาใดก็ได้ที่สะดวก 
予約やもちものは必要ありません!
好きな時間に来てください。 

พวกเราจะรอทุกคนให้มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะ !
みなさんとの交流を楽しみにしています! 

Jan 20, 2017

【Report】พิธีฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/チェンマイ大学人文学部卒業証書授与予行式

20 มกราคม 2560
คณาจารย์จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมเป็นกรรมการฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 51

2017年1月20日 チェンマイ大学人文学部日本研究センター教員陣は、第51回卒業証書授与式を前にしたチェンマイ大学人文学部大学院および学士卒業証書授与予行式に式典運営委員の一員として参加しました。Jan 19, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ 
"เทศกาลญี่ปุ่นปัจจุบันโดยมองจาก พิธีฟุคุโอโตะโคะ เอะระบิ"

"福男選びにみる日本祭礼の現在"

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月12日 (日) 9:00 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : รศ.ดร. Hironori ARAKAWA
National Institute of Technology, Kitakyushu College, ญี่ปุ่น

  講演者 :荒川 裕紀 准教授

独立行政法人国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校

รรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語

ผู้ดำเนินรายการ: ดร. อาจารย์ Yusuke TOMINAGA
(สาขาวิชาภาษาญปีุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:冨永悠介 講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 
053-943284 (西田)までご連絡ください。

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/面接試験許可者ご氏名の公示

ประกาศ
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
>>CLICK<<

 公示

チェンマイ大学人文学部日本研究センター
プロジェクトコーディネーター選抜試験
面接試験許可者のご氏名を公示いたします。

以下リンクをご参照ください。
>>CLICK<<

Jan 17, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น / 日・タイ修好130周年記念事業:日本研究センター公開特別講義のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

การบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

日・タイ修好130周年記念事業
日本研究センター公開特別講義のご案内

ในหัวข้อ

"บทบาทของญี่ปุ่นในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น
-ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นปึกแผ่น-"

「日本・メコン協力『連結性の強化』 
パートナーとしての日本の役割」

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月4日(土)
10.00-12.00
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : Mr. Shinya AOKI 
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

講師:青木伸也氏
在チェンマイ日本国総領事

บรรยาย : ภาษาไทย
使用言語:タイ語

 เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่ง
ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเบอร์โทรศัพท์ 053-943284    

参加費無料!!  
参加ご希望の方は以下、  日本研究センターの電話番号 
053-943284 までご連絡ください。 


Jan 16, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ / 筆記試験許可者ご氏名の公示

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ >>Click<<

 筆記試験許可者ご氏名の公示

チェンマイ大学人文学部日本研究センター
プロジェクトコーディネーター選抜試験
筆記試験許可者のご氏名を公示いたします。

以下リンクをご参照ください。
 >>Click<<

Jan 11, 2017

พิธีมอบตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8/ 第8回日本語書籍贈呈式

11 มกราคม 2560
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ The Japan-Thailand Association และ Japan Foundation Bangkok 
จัดโครงการ
"พิธีมอบตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8"

โดยในพิธีเปิดฯ ได้รับเกียรติจาก

2017年1月11日
チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、日本タイ協会と国際交流基金とともに
「第8回北部タイ高校および日本語教育機関への日本語教育書籍贈呈式」
を開催しました。

1. Mr. Hiromi Kaneko, Managing Director, The Japan-Thailand Association เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ขอโครงการฯ
 金子浩己氏(日本タイ協会常務理事)による書籍贈呈事業の経緯と目的のご紹介


2. ผศ.ดร.บดินทร์ จินดา, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
 バディン・チンダー助教授(チェンマイ大学人文学部副学部長(学術交流担当))による歓迎のごあいさつ


3. Mr. Hisao Horikoshi, รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
 堀越久男氏(在チェンマイ日本国総領事館 主席領事)による開会のごあいさつ

4. น.ส. ณัฐชา ปาลีกุย, ผู้แทนนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวขอบคุณ
 ナッタチャー・パーリ―グイさん(ユッパラート高校学生代表)による謝辞


โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยม และสถาบัน ที่มีการเรียนการสอนด้านภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ เข้ารับมอบหนังสือและตำรา กว่า 20 สถาบัน
北部タイの高校および日本語教育機関20か所の代表が、
書籍、教科書の贈呈式のためにご参集くださいました。


Jan 10, 2017

นักศึกษาฝึกงาน /学生インターシップ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Kobe Global -Local Studies, Faculty of Literature มหาวิทยาลัย Kobe Joshi มาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ Ms. Kana FURUTA และ Ms. Yuiko MIKASA โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานต้อนรับแขกในสำนักงาน การจัดการห้องสมุด และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์  2560

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสองท่านสามารถพูดภาษาไทยได้ปานกลาง นักศึกษาท่านได้อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสามารถมาพูดคุยกับทั้งสองท่านได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

2016年1月10日から2月16日の間、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、神戸女子大学文学部神戸国際教養学科2回生の古田加奈さん、三笠結子さんを実習生として受け入れました。センターで受付業務、図書館管理、交流企画等の研修を行っていただきます。

タイ語も少し話せます。センターにおりますので学生の皆さんはどうぞ気軽に話しかけてください。


Jan 9, 2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の新年会

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 11.00น. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560

2017年1月6日(金)11:00- チェンマイ大学人文学部東洋言語学科で2017年の新年会が行われました。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในปีนี้ด้วยนะคะ!!
本年もよろしくお願いいたします!!

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT JAPANESE STUDIES STUDENTS, NIKKENSEI) ประจำปี 2560/ 2017年度日本政府(文部科学省)日本研究生 奨学金募集開始

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา (นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านญี่ปุ่นศึกษา)
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm


在チェンマイ日本国総領事館において、2017年度の日本研究の志す学生・研究員に対する日本政府奨学金の募集が開始されました。学部生、大学院生共に応募ができます。

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm